Prostorni plan Grada Zenice na narednoj sjednici Skupštine ZDK

Zakazana je druga sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koja će biti održana u četvrtak, 20. decembra, 2018. godine sa početkom u 11:00 sati. Pročitajte u nastavku predloženi dnevni red:
Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Prostorni plan grada Zenice za period 2016- 2036. godine
Inicijativa Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 36/99,54/04, 39/06 i 14/09),
Inicijativa Samira Lemeša, bivšeg poslanika 7. saziva Skupštine Kantona, za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka, shodno članu 29. Zakona o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03 i 4/10),
Inicijativa Selvedine Sarajlić-Spahić, poslanice 7. saziva Skupštine Kantona, za izmjenu Odluke o utvrđivanju mreže objekata porodične medicine,
Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2017. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2017. godinu,
Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničkodobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2017. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići broj: 01-V-15-R/18 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu, broj: 01-V-16-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu i broj: 01-V-17-R/18 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2017. godinu od 27.09.2018. godine