Energetska efikasnost

Svakoga dana ljudi upotrebljavaju energiju za prevoz, kuhanje, grijanje, hlađenje, proizvodnju, osvjetljenje, kao i za zabavu i brojne druge svrhe. Međutim, načini na koji se sva ta energija koristi bitno utiče na našu okolinu i život. Stoga je veoma važno ne samo da li štedimo energiju (da li isključujemo aparate onda kada ih ne koristimo), već i da li je koristimo na najefikasniji način (da li spadaju korišteni aparati i tehnologija u kategoriju štedljivih proizvoda).

 

Uzevši ovo u obzir možemo razlikovati dvije kategorije: uštedu energije i energetsku efikasnost.

 

Ušteda energije podrazumijeva sve ono što preduzimamo da ne bismo rasipali energiju – to su jednostavni koraci koji svi mogu da usvoje kao način ponašanja, od gašenja svjetla nakon izlaska iz prostorije do recikliranja plastične ili aluminijumske ambalaže.

S druge strane, energetska efikasnost je pojam koji se odnosi na upotrebu tehnologije za čiji rad je potrebno manje energije – kao dobar primjer mogu da posluže štedljive led sijalice koje troše manje energije umjesto klasičnih sijalica pri tom dajući istu količinu svjetlosti.

 

Zašto je važna energetska efikasnost?

 

Iako gubici energije ne mogu biti svedeni na nulu, oni se mogu smanjiti na razne načine korištenjem raznih tehnika, a pažljivim ili efikasnim pristupom energija može da se troši u optimalnim količinama za neki proces ili aktivnost. Kad se ona koristi na neodgovarajući način, što znači da postoji razlika između dovedene količine energije i potrebne količine energije, to dovodi do rasipanja a time i do finansijskog gubitka.

Neefikasno korištenje energije mahom je rezultat lošeg projektovanja, neadekvatne radne karakteristike procesa, lošeg održavanja, praznog hoda ili rada opreme kada to nije potrebno (uključena svjetla, vođenje procesa na nepotrebno visokom temperaturama i slično).

 

Dodatne koristi uvođenja mjera za energetsku efikasnost obuhvataju:

 

– manja energetska zavisnost,

 

– smanjenje zagađenosti,

 

– direktno uticanje na poboljšanje životnih uslova.

 

Koliko smo odmakli u uvođenju mjera energetske efikanosti?

 

Mogli bismo da odgovorimo na ovo pitanje procjenom da nas čeka dug put. Evo zašto…

 

* Potrošnja energije u BiH dvostruko je veća u odnosu na prosječnu potrošnju u 35 zemalja OECD-a,

 

* U našoj zemlji čak 60 posto finalne energije troši sektor zgradarstva,

 

* Vlasnici stanova i kuća mahom posmatraju predložene mjere za energetsku efikasnost samo kao dodatni namet,

 

* Samo 10 posto domaćih investitora prepoznaje energetsku efikasnost kao komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.

 

S obzirom na to da se energija najviše rasipa u industrijskim pogonima i u sektoru zgradarstva, to znači da se tu može ostvariti i najveći učinak pri primjeni neophodnih mjera za energetsku efikasnost.