Zaštita životne sredine

Aktivnosti za zaštitu životne sredine mogu uključivati:

  1. Zaštita zraka i klime obuhvata aktivnosti uklanjanja ili smanjivanja gasovitih ili čvrstih materija iz otpadnih gasova u vazduhu ( različite vrste filtera, kontrola kvaliteta vazduha, smanjenje emisije čestica i ostalih zagađujućih materija u vazduh uslijed izgaranja goriva, adaptiranje peći radi upotrebe goriva sa nižiim faktorom emisije itd).
  2. Upravljanje otpadnim vodama obuhvata aktivnosti i mjere usmjerene na sprječavanje zagađenja površinskih voda kroz redukciju otpuštanja otpadnih voda u površinske kopnene i morske vode. To uključuje prikupljanje i obradu otpadnih voda, uključujući aktivnosti praćenja i regulacije ( uređaji za prečišćavanje otpadnih voda, oprema za prevoz aktivnog mulja, itd).
  3. Upravljanje otpadom obuhvata aktivnosti sprječavanja i smanjenja štetnog uticaja otpada na životnu sredinu/ okoliš. Uključuje sakupljanje ( kante za smeće, kontejneri) i upravljanje otpadom ( mješanje, usitnjavanje, presovanje, sušenje, spaljivanje, recikliranje, itd), prikupljanje i upravljanje otpadom niskog nivoa radioaktivnosti, čišćenje ulica i javnih sistema prikupljanja otpadom.
  4. Zaštita i obnoza zemljišta, podzemnih i površinskih voda obuhvata aktivnosti čišćenja zemljišta , voda, zaštita od erozije, praćenja i kontrole tla i podzemnih voda.
  5. Zaštita od buke i vibracija obuhvata aktivnosti za kontrolu i smanjenje buke i vibracije uzrokovane industrijom i transportom, građevinske i tehničke mjere za smanjivanje buke i vibracija ( obloge, prozori, zidovi, nasipi i itd).
  6. Zaštita biološke i pejsažne raznolikosti obuhvata aktivnosti na zaštiti i sanaciji primjeraka flore i faune, ekosistema i staništa, erozija i poplava, zaštita šuma od požara, održavanje zelenih površina uz ceste i za rekreaciju, itd.
  7. Zaštita od zračenja odnosi se na aktivnosti i mjere usmjerene na smanjenju ili eliminaciji negativnih posledica zračenja emitovanog iz bilo kog izvora. Uključeno je rukovanje, transport i tretman visokog nivoa radioaktivnog otpada, tj. otpada koji zbog visokog sadržaja radionuklida zahtjeva zaštitu tokom normalnog rukovanja i transporta.
  8. Istraživanje i razvoj koji podrazumjeva stvaralaštvo za unapređenje i primjenu znanja u svrhu zaštite okoliša/životne sredine. Uključuje istraživanja i razvoj za identifikaciju I analizu izvora zagađenja, mehanizme disperzije zagađivanja životne sredine/okoliša kao i njihov uticaj na ljudska bića I biosferu. Obuhvata istraživanje i razvoj za prevenciju i eliminaciju svih oblika zagađenja, kao i istraživanje i razvoj orijentisan ka opremi i instrumentima za mjerenje i analizu zagađenja.
  9. Ostale aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine obuhvataju sve ostale aktivnosti za smanjenje ili sprječavanje negativnih efekata zračenja, kao i sve ostale aktivnosti vezane za upravljanje životnom sredinom, istraživanje i razvoj, informisanje, i sve ostale aktivnosti koje nisu svrstane u druge aktivnosti).