NOVA LISTA LIJEKOVA

Vlada ZDK je na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila novu listu lijekova čije propisivanje i izdavanje ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nova lista lijekova sastoji se od: Liste A na kojoj se nalazi 993 zaštićena naziva, oblika, jačine i pakovanja lijekova koji se u 100% iznosu finansiraju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, Liste B na kojoj se nalazi 18 zaštićenih naziva, oblika, jačina i pakovanja lijekova koji se u procentualnom iznosu sufinansiraju od strane osiguranih lica, Liste C na kojoj se nalazi 5 zaštićenih naziva, oblika, pakovanja i jačina lijekova gdje Zavod priznaje maksimalnu utvrđenu cijenu lijeka sa Federalne liste lijekova i Liste D na kojoj se nalazi 6 zaštićenih naziva oblika, pakovanja i jačina lijekova za koje nije bilo ponuđača, što znači da će nabavka navedenih lijekova biti priznata u utvrđenom iznosu od strane Zavoda zdravstevnog osiguranja, a na osnovu zahtjeva osiguranika. Dakle, nova lista lijekova ukupno sadrži 1.022 zaštićena naziva, oblika, pakovanja i jačine lijekova koji će se finansirati sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja. Lista je u potpunosti usaglašena sa važećim zakonskim propisima, kao i sa važećom Listom lijekova za područje Federacije BiH. Obzirom da se radi o znatnom proširenju liste lijekova, naročito određenih grupa lijekova, aktivno će se vršiti stručni nadzor kod primjene nove liste lijekova, uz eventualne stručne revizije iste.