Omogućene naknade za više od 30.000 demobiliziranih branilaca

Nakon što je donesen federalni Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za borce starije od 57 godina, samo pet kantona je izmijenilo zakonske akte i omogućilo pravo na egzistencijalnu naknadu borcima mlađim od 57 godina.

-Pravo na egzistencijalnu naknadu demobiliziranim borcima mlađim od 57 godina prvi je omogućio Bosansko-podrinjski kanton, a zatim Zeničko-dobojski, Tuzlanski, Kanton Sarajevo i Zapadnohercegovački kanton – rekao je federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Također je naglasio da je novo pravo u Kantonu Sarajevo personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i 100 postotne ratne vojne invalide prve grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć druge osobe.

-Na federalnom nivou pravo na egzistencijalnu naknadu do sada je ostvarilo oko 15.000, a zahtjev podnijelo oko 18.000 branilaca. U prosjeku 200-300 novih korisnika svaki mjesec ostvaruje pravo, dok njih oko 50 prestaje uživati pravo po različitim osnovama. Ovo znači da će u narednim godinama, nakon što napune 57 godina, svi demobilizirani branioci preći na federalni nivo i naknade dobijati iz federalnog Budžeta – kazao je Bukvarević.

Za ove namjene se iz Budžeta Vlade FBiH svakog mjeseca na račune više od 102.000 korisnika, uz ostale boračke naknade kao što su porodične invalidnine, naknade dobitnicima najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i ratnim vojnim invalidima, doznači više od 26 miliona KM.

U posljednjih šest godina isplata naknada nije kasnila i uplaćivana je na račune korisnika do 10. u mjesecu. U skladu sa opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog ministarstva, a prema riječima federalnog ministra Salke Bukvarevića, boračka kategorija je najzaslužnija kategorija naših sugrađana za odbranu države i oni su prioritet u isplati, bez obzira na uslove uzrokovane pandemijom virusa COVID 19.

Ministar Bukvarević je uputio poziv i drugim kantonima da ubrzaju procedure i donesu akte kojima će omogućiti ova prava i zahvalio je kantonalnim vlastima koje su imale razumijevanja za boračku populaciju i koji su usvojili predložene izmjene i dopune, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.