Općinski sud u Zenici donio prvostepenu presudu u predmetu JU KBZ Zenica protiv Grada Zenica

Općinski sud u Zenici donio je prvostepenu presudu u pravnoj stvari tužitelja Javna ustanova Kantonalna bolnica Zenica protiv tuženog Grad Zenica radi utvrđenja i uknjižbe prava vlasništva na nekretninama.

Odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev koji glasi:

Utvrđuje se da je tužitelj dosjelošću i građenjem stekao isključivo pravo vlasništva na nekretninama označenim kao n.k.č. broj 78 Crkvice kuća zgrada od 11687 m2, ostalo neplodno zemljište od 97845 m2 i ostalo neplodno zemljište od 1327m2, odnosno ukupno 110859 m2, iz zk. ul. br. 880 K.O. ZENICA III, odnosno n.k.č. broj 78 Crkvice kuća i zgrada od 11687 m2, ostalo neplodno zemljište od 97845 m2 i ostalo neplodno zemljište od 1327 m2, odnosno ukupno 110859 m2, iz Pl. broj 247 K.O. ZENICA III, pa je tuženi dužan trpjeti da se na osnovu ove Presude u javnim knjigama, odnosno zemljišnoj knjizi Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Zenici i Katastru nekretnina Grada Zenica, izvrši upis prava vlasništva i posjeda na navedenim nekretninama u korist tužitelja sa 1/1 dijela.

Tuženi je dužan tužitelju naknaditi troškove postupka u iznosu od 11.001,50 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja“.

Obavezuje se tužitelj da tuženom naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 4.625,00 KM, u roku od 30 dana.

Preostali dio zahtjeva tuženog za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 480,00 KM, odbijen je, kao neosnovan.