Anketa o informiranosti građana o načinu sakupljanja posebnih kategorija otpada

Ova anketa se provodi u okviru projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“. Projekt finansiraju Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o., a provode GIZ – Njemačka razvojna saradnja kroz program develoPPP i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu ALBA Zenica d.o.o.

Partner u projektu je REZ Agencija – Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH.

Anketa se provodi na slučajnom uzorku stanovnika grada Zenica i općina Busovača, Tešanj, Travnik i Žepče. Cilj ankete je da se saznaju mišljenja i informiranost građana o načinu postupanja sa komunalnim otpadom, sa fokusom na posebne kategorije otpada.

Popunjeni upitnici su u potpunosti anonimni, a Vaši odgovori će biti upotrijebljeni samo za statističko prikazivanje rezultata istraživanja o navedenoj problematici. Upitnik ne predstavlja ispit znanja, nema tačnih ni netačnih odgovora, a predmet zanimanja je samo Vaše mišljenje o postavljenim pitanjima. Molim Vas da izdvojite 5 minuta Vašeg dragocjenog vremena i savjesno popunite anketni upitnik.

Popunite anketu OVDJE