Dobre vijesti za penzionere: Dom naroda PFBiH usvojio izmjene Zakona o PIO

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na hitnoj sjednici usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), te omogućio da zakon stupi na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH jer ga je ranije usvojio Predstavnički dom.

“Ono što je za naše penzionere posebno značajno su zakonske odredbe o redovnom i vanrednom usklađivanju penzija. Naime, penzije će se ubuduće usklađivati prema stopi rasta nominalnog umjesto realnog bruto domaćeg proizvoda, što će praktično značiti i značajnije povećanje penzija, a što je i dogovoreno na sastanku sa predstavnicima penzionera”, izjavio je Feni federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nakon što je danas Zakon usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, a ranije je odobren i u Predstavničkom domu.

Kaže da se očekuju zvanični podaci od Federalnog zavoda za statistiku kako bi mogli na osnovu zvaničnih podataka utvrditi precizno visinu kako redovnog tako i vanrednog usklađivanja penzija.

“Očekujemo da će redovno i vanredno usklađivanje penzija u ovoj godini biti ukupno nešto više od 10 posto”, rekao je Drljača.

Istakao je da je “ublažena i odredba o vanrednom usklađivanju penzija, na način da se vanredno usklađivanje može provesti ako je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, a ne prethodne dvije godine kako je to sada propisano, veća od tri posto i ako nema akumuliranog deficita u budžetu Federacije, a što će omogućiti vanredno povećanje penzija u ovoj godini”.

Određene odredbe zakona su već implementirane kroz ranije zaključke Vlade FBiH.

“Konkretno, jasno je definisano da se na policijske službenike zaposlene na državnom nivou, sa prebivalištem u FBiH i koji uplaćuju doprinose FZPIO, primjenjuju odredbe o uslovima penzionisanja i načinu obračuna penzija, koje važe i za policijske službenike zaposlene u FBiH”, istakao je Drljača.

Pojašnjava da je zakonom utvrđeno pravo udovica poginulih boraca i šehida, koja nisu imala status osiguranika, da ostvare prava na porodičnu penziju, s obzirom da se povredom na radu, u smislu ovog zakona, smatra i povreda lica koja je zadobijena u pripremama i odbrani BiH (u periodu 18.09.1991. – 23.12. 1995. godine).

Kako navodi Drljača, članovima porodice umrlog osiguranika uz bračnog supružnika (udovice odnosno udovca) smatra se i vanbračni partner, u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH. To će omogućiti ovoj kategoriji lica da po prvi put ostvare pravo na porodičnu penziju.

Također, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama zaključenog između nosilaca osiguranja u entitetima BiH, zbirni iznos srazmjernih penzija ostvarenih u entitetima ne može se isplaćivati u iznosu manjem od najnižeg iznosa penzije.

Cilj ovog zakon je, zaključuje Drljača, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, zakon uskladi s drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.