Dug BiH premašio 12 milijardi KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30. 6. 2020. godine.

Do 30. juna ove godine javna zaduženost BiH iznosila je 12 milijardi i 175,22 miliona KM, od čega je vanjski dug osam milijardi i 664,75 miliona KM (71,17 posto), dok je unutrašnji dug tri milijarde i 510,47 miliona KM (28,83 posto) od ukupne javne zaduženosti.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 35,5 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 50,75 posto, Republika Srpska sa 48,24 posto institucije BiH sa 0,47 posto i Brčko distrikt BiH sa 0,54 posto.

U stanju vanjskog duga BiH najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 3l,64 posto, Evropska investiciona banka sa 23,11 posto, Međunarodni monetarni fond sa 10,87 posto, Pariški klub sa 6,67 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 5,94 posto i Evroobveznica RS sa 3,79 posto, što predstavlja oko 82 posto ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga u prvom polugodištu 2020. godine iznosio je 375,86 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 297,97 miliona KM, a na kamatu 77,89 miliona KM.