FBIH: Počinje primjena Zakona o roditeljima njegovateljima

U Federaciji BIH početkom nove 2022. godine počinje primjena Zakona o roditeljima njegovateljima, koji je u Parlamentu usvojen u jesen 2021. godine.

Status roditelja njegovatelja pod uslovima utvrđenim ovim zakonom priznaje se jednom od roditelja lica s invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma i pravom na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica prve grupe, utvrđenim u skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom.

Ovim zakonom uređuju se pojam i status roditelja njegovatelja, uslovi za priznavanje statusa roditelja njegovatelja, pravo roditelja njegovatelja na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa, postupak ostvarivanja prava, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava roditelja njegovatelja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Resorni federalni ministar izdao je i Uputstvo o dokumentaciji kojom se dokazuje status roditelja njegovatelja.

“Ono što je bitno istaći je da je precizirana i obaveza medicinskog vještačenja zdrastvenog stanja u pripadajućem Institutu”, ukazao je Selvedin Dedić, predsjednik Udruženja DLAN Zenica.

Iznos vještačenja je 85,41 u slučaju dolaska u Institut, a 128,12 maraka ukoliko se medicinsko vještačenje obavlja pregledom u kućnoj posjeti, pri čemu je najavljena refundacija ovih troškova za pozitivno riješena vještačenja.

Nakon toga potrebno je prikupiti ostalu dokumentaciju i predati je u lokalni Centar za socijalni rad.

Zakonom je predviđeno da se roditelju njegovatelju priznaje pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa nejniže neto plaće u Federaciji BiH na koju se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Procjena je, da će pravo na status roditelja njegovatelja u većem bh entitetu ostvariti oko 4.000 osoba.

 

Izvor: zenicainfo.ba