Federalni zavod za statistiku: Danas počinje anketiranje domaćinstava

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se od 17.09. do 08.10. 2019. godine, u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“,  na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari, koje angažuje istraživačka agencija Prism Research Consulting iz Sarajeva uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Bosni i Hercegovini za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Statističke institucije u BiH po prvi put od 2009. godine rade ažuriranje okvira uzorka s krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje s EU standardima.

Svrha projekta je da se dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima, koji će omogućiti složenije šeme odabira uzoraka koje su karakteristične za kontinuirana istraživanja.

Istraživanja zasnovana na uzorku jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u Bosni i Hercegovini i njihov broj se stalno povećava. Nedostatak odgovarajućeg okvira uzorka direktno se odražava na kvalitet odabira uzorka i kvalitet rezultata istraživanja, te je ažurirani okvir uzorka preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH.

Ažuriranje okvira uzorka osigurat će visok kvalitet statističkih podataka i pružiti osnovu za prikupljanje i diseminaciju vrijednih, usporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini. Također će omogućiti ubrzanje procesa usklađivanja s EU standardom u statistici.

Prikupljeni podaci koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni, a upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka, saopštavaju iz Federalnog zavoda za statistiku.