Grad Zenica je korak bliže standardima Evropske unije u tretmanu otpadnih voda

Veliki interes ponuđača za izgradnju sistema kanalizacionih kolektora

Grad Zenica je u proteklom periodu pokrenuo nekoliko velikih razvojnih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda.

Nakon uspješne provedbe projekta BiH II, koji je imao za cilj unapređenje postojećeg stanja vodovoda u Zenici i koji je u završnoj fazi realizacije, približava se početak realizacije sljedećeg velikog razvojnog projekta ”Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”. Projekat se sastoji od dvije kompomente i to:

– Komponenta 1: Izgradnja sistema kolektora

– Komponenta 2: Izgradnja mehaničko – biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda

Cilj ovog projekta je da se na higijenski i ekološki prihvatljiv način izvrši prikupljanje i transport gradskih otpadnih voda, a potom i odgovajući tretman u budućem postrojenja za tretman otpadnih voda. Uspješnom realizacijom ovog projekta poboljšaće se kvalitet života građana Zenice, kao i kvalitet vode rijeke Bosne nizvodno od grada. Dodatni benefit ovog projekta je i obaveza najvećih industrijskih zagađivača (Mittal i RMU Zenica) da na odgovarajući način tretiraju svoje otpadne vode prije ispuštanja u rijeku Bosnu, što će imati veoma pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine.

Za ovaj projekat Zenica je dobila značajna donatorska sredstva o čemu su zaključeni odgovarajući ugovori. Ukupan budžet projekta iznosi 19.266.697,00  eura (cca 37,68 miliona KM), a čine ga:

– Grant Razvojne banke KfW u iznosu 13.516.697,00  eura,

– Grant Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švicarske (SECO) u iznosu 4.750.000,00 eura

– Finansijski doprinos Grada Zenica u iznosu 1.000.000,00 eura

Aktivnosti na rješavanju administrativnih pitanja traju od 2017. godine, a u toku 2022. godine se očekuje početak realizacije radova na terenu.

U prilog tome govori i informacija da je dana 23.02.2022. godine, u prostorijama JP ”ViK” d.o.o. Zenica, održan predtenderski sastanak s potencijalnim ponuđačima radova na realizaciji Komponente 1, u sklopu kojeg je obavljen i obilazak lokacija na kojima će se graditi planirani kanalizacioni kolektori. Predtenderski sastanak je obavezujući dio tenderske procedure koji ima za cilj detaljno upoznavanje potencijalnih ponuđača sa zahtjevima tenderske dokumentacije u cilju kvalitetne pripreme njihovih ponuda. Sastanku je prisustvovalo 20 kompanija iz BiH, Austrije, Kine i Turske, te sudeći po odzivu zainteresovanih ponuđača, može se očekivati uspješna provedba tendera.

U sklopu realizacije Komponente 1 će biti izgrađeni kanalizacioni kolektori ukupne dužine 6.988 m, uključujući izgradnju 168 revizionih okana kao i jedne prepumpne stanice. Najznačajniji dio ove komponente pretstavlja nastavak izgradnje Glavnog lijevoobalnog kolektora do lokacije budućeg postrojenja za tretman otpadnih voda u Banlozima kao i odvajanje gradskih otpadnih voda od kanalizacionog sistema koji prolazi kroz Mittal. Pored toga, veoma je značajna i izgradnja prve faze kolektora Drivuša – Bojin vir. Naime, tu trenutno ne postoji gradski kanalizacioni sistem pa će se izgradnjom ovog kolektora znatno unaprijediti uslovi života stanovnika ovog dijela grada.

Rok za dostavu ponuda je 29.03.2022. godine nakon čega će se izvršiti njihova evaluacija i odabir najboljeg ponuđača.