Gradsko vijeće Zenica: U Zenici napravljen iskorak u poboljšanju privrednog ambijenta

Održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Zenica.

Na početku sjednice vijećnicima je predstavljena Informacija o stanju privrede i zapošljavanja na području Grada Zenica za period 2019 – 2020. godine.

Informacija sadrži statističke pokazatelje koji se odnose na kretanja prosječnog broja zaposlenih i nezaposlenih, starosnu strukturu nezaposlenih, broj privrednih subjekata, obrazovne institucije, obrte te prosječno kretanje visine plaća i penzija.

Statistički podaci obuhvataju period 2015 – 2020. godina.

U posmatranom periodu zabilježen je porast broja zaposlenih i pad broja nezaposlenih.

U sklopu Informacije vijećnici su upoznati o aktivnostima i mjerama koje poduzimaju Gradska uprava Zenica i Zenička razvojna agencija ZEDA u cilju poboljšanja privrednog ambijenta u gradu Zenica.

Također predstavljeno je stanje popunjenosti Poslovne zone Zenica 1, raspoloživost slobodnih površina, kao i izvršena ulaganja u ovu zonu.

Istaknut je i blagi porast broja aktivnih privrednih subjekata.

Djelatnosti koje dominiraju su trgovina na veliko i malo, prerađivačka industrija, zatim stručne, naučne i tehničke djelatnosti te građevinarstvo.

U 2020. godini u Gradu Zenica evidentirano je 1.084 registrovanih privrednih subjekata i 2.228 obrta.

Nakon izjašnjavanja vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju privrede i zapošljavanja na području Grada Zenica za period 2019 – 2020. godine te usvojili prijedlog zaključka o sazivanju sjednice Gradskog vijeća Zenica o temi privrede.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period 01.01.-30.09.2021. godine.

Gradsko vijeće Zenica podržalo je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu s Obrazloženjem i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu s Obrazloženjem.

Kao razlozi za donošenje Prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu navedeni su privredna kretanja koja su prouzrokovana pandemijom korona virusa odnosno padom priliva prihoda i primitaka u Budžet Grada Zenica, zatim usklađivanje poreznih prihoda sa revidiranom projekcijom sačinjenom od strane Federalnog ministarstva finansija u oktobru ove godine, koja predviđa uvećanje prihoda od indirektnih poreza za 20 posto u odnosu na ostvarenje prethodne godine te povećanje poreza na dohodak za 3,5 posto u odnosu na raniju projekciju.

Izradi Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu pristupilo se i shodno izmijenjenim potrebama budžetskih korisnika za sredstvima na pojedinim pozicijama rashodovne strane Budžeta, kao i zaključcima o preraspodjeli sredstava u Budžetu Grada Zenica za 2021. godinu, koji su doneseni u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Odlukom o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Na ovoj sjednici Vijeće je razmatralo i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dostavljanje ponuda za osnivanje prava građenja radi izgradnje objekta i uspostave specijalističke zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema u gradu Zenica s tekstom javnog poziva.

Nakon rasprave prihvaćen je navedeni prijedlog Odluke uz uvažavanje pojedinih iznesenih primjedbi i prijedloga.

Usvojeni su Izvještaj o provedenom postupku po objavljenom javnom pozivu o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe u Radnoj zoni Zenica 1 i Nacrt Odluke o obilježavanju značajnih datuma, događaja i ličnosti s Nacrtom Programa obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti.

Prihvaćen je Zaključak kojim se daje saglasnost za izvođenje radova rekonstrukcije i modernizacije regionalne ceste R 445 Lašva – Zenica II faza vangradske magistrale GGM u dužini od 1 km.