Informacija o projektima koje Grad Zenica realizuje uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK2019, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH donio je Odluku o o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Prema ovoj Odluci podržani su sljedeći projekti na koje je aplicirao Grad Zenica.

 

·         Projekat utopljavanja Doma armije  sa  80.000,00 KM,

·         Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka – Zenica sa 120.000,00 KM,

·         Uspostavljanje sistema javnih bicikala u Gradu Zenica sa 60.000,00 KM,

·         Uklanjanje ambrozije na području Grada Zenica sa 6.300,00 KM.

 

Ukupna vrijednost odobrenog sufinansiranja od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH za ove projekte Grada Zenica iznosi 266.300,00 KM. Realizacija navedenih projekata bit će sufinansirata iz Budžeta Grada Zenica.

 

Projekat utopljavanja Doma armije

Ovaj projekat je apliciran od strane Službe za privredu, te sam od Amre dobio sljedeće informacije: Radi se o provođenju mjera energetske efikasnosti, a na osnovu izrađenog Energetskog audita objekta koji odrazumjeva utopljavanju zgrade Doma armije, pri čemu je predviđeno postavljanje termoizolacione fasade, te zamjena stolarije i krova.

 

Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka – Zenica

Cilj projekta je izvršiti razdvajanje fekalnih otpadnih voda od oborinskih voda koje se trenutno zajednički postojećim kolektorom  odvode  u potok Vukovići.  Izgradnjom fekalnog kolektora i priključenjem na postojeću gradsku mrežu smanjit će se zagađenje potoka Vukovići, a samim time rijeke Babine.

Prema Strategiji upravljanja vodama federacije bosne i hercegovine 2010. – 2022., Projekat je u skaldu sa operativnim ciljem 18. „Smanjenje količina zagađenja koja dospijeva u površinske i podzemne vode sa uređenih i “divljih“ deponija krutog otpada iz zaštite voda.

Prema Strategiji zaštite okoliša   federacije bih 2008 – 2018., Projekat je u skladu sa operativnim ciljem Unapređenje kvaliteta zemljišta vraćanjem funkcije degradiranog zemljišta ili minimiziranje utjecaja.

 

Uspostavljanje sistema javnih bicikala u Gradu Zenica

Primjenom i implementacijom sistema javnih bicikala uspostavlja se model ostvarivanja mobilnosti građana i stanovnika gradskog područja koji se zasniva na principima energetske efikasnosti, očuvanja i zaštite okoliša, te na principu racionalnosti.

Konkretni rezultati projekta će biti nabavka 30 javnih bicikala sa ugrađenim GPS praćenjem i uključenim lokotom, 30 stalaka za parkiranje bicikala, info stuba sa informacijama, te usluga u vidu izrade cjelokupnog sistema javnih bicikala u vidu pružanja software rješenja, izrade web stranice i mobilne aplikacije. Dugoročni rezultat se ogleda u povećanom korištenju bicikla kao sredstva javnog prevoza, te smanjenju emisija zagađujućih materija u zrak iz privatnih vozila, te smanjena potrošnje fosilnih goriva.

 

Uklanjanje ambrozije na području Grada Zenica

Na području Grada Zenica, naročito u gradskoj zoni, vrše se redovne akcije čišćenja zelenih površina od ambrozije i različitih vrsta korova.  Što se tiče ambrozije, riječ je o veoma jakom kompetitoru, zeljastoj biljci koja u gradu već zauzima velike površine, sa tendencijom širenja, jer svaka biljka proizvede do 9000 sjemenki koje se posredstvom čovjeka i vjetra šire kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim zemljištima. Veoma često raste na napuštenim zemljištima, pored puteva, pruga, na međama, đubrištima, pored kuća i slično. Konkretan rezultat projekta ogleda se u izvršenoj košnji površine veličine 19.500 m2  pokrivene ambrozijom, te suzbijanje alergenih reakcija kod stanovništva i sprječavanje ugrožavanja kvaliteta zemljišta uzorkovanog.

 

Izvor: zenica.ba