Javni uvid u postupak Izdavanje okolišne dozvole izgradnja objekta benzinske stanice „Hifa-Petrol“ d.o.o.

Javni uvid u postupak Izdavanje okolinske /okolišne dozvole izgradnja objekta benzinska crpka/stanica „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo u vremenu od 03.02.2021. do 23.02.2021. godine

  1. OPĆI PODACI O INVESTITORU/VLASNIKU

 

1.1.Naziv: „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo

1.2.Vrsta zahtjeva: izgradnja objekta benzinska crpka/pumpa

1.3.Adresa: Sarajevo, Vogošća, Hotonj bb

1.4.Službena kontakt osoba: Nadina Arnautović,savjetnik za investicije i investiciona ulaganja.

 

  1. LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA

 

2.1. Općina: Travnik

2.2. Lokalitet: Donje Osoje uz magistralnu cestu M-5, Travnik.

2.3. Zemljište: označeno kao kp.br. kp.br.  612/2, zv. „Majdan“ u naravi voćnjak  2. klase, površine 4570 m2 i dio k.p.br. 610, zv. „Majdan“ u naravi livada  4. klase, ukupne površine 6383 m2, upisane u zk.ul. br. 9899 k.o. NP_Travnik,  na investitora „Hifa-Petrol“ d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, Vogošća.

2.4. Prikaz: prizemni objekat benzinske crpke/stanice u kojem je predviđena prodavnica ulja i maziva, sredstva protiv zamrzavanja i sredstva autokozmetike pakirana pojedinačno u hermetički zatvorenim posudama do 5 litara, te koltlovnica na lož ulje. sistem za skladištenje i izdavanje tečnih goriva  kapaciteta 100 m3, odnosno 782,7 t (podzemni rezervoari, cjevovodi, automati za točenje goriva i dr.), sistem za skladištenje i izdavanje UNP (ukapljeni naftni plin), kapaciteta 6,4 m3, sistem za skladištenje i izdavanje Adblue, skladište plinskih boca (kavez-pune,prazne), brza električna stanica za punjenje (električni punjač),samouslužna autopraonica sa dva natkrivena boksa i magacin.

2.5. Podnositelj zahtjeva: „Hifa-Petrol“ d.o.o. Travnik

 

  1. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

 

Elaborat zaštite okoliša (zahtjev za izdavanje okolišne dozvole i Plan za upravljanje otpadom. Navedenu dokumentaciju izradio „Arhitekt“ d.o.o. Zenica od januara 2021. godine.

 

  1. SUDJELOVANJE JAVNOSTI

 

4.1. javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općine, Mjesne zajednice Stari Grad-Travnik, u okruženju  i  web stranici općine Travnik.

4.2.javni uvid: u prostorijama općine, soba br. 41 u vremenu od 13,oo do 15,oo sati.

4.3.javna rasprava: velika sala općine Travnik, 23.02.2021.god, (utorak) u 11,oo sati

4.4. pismene primjedbe dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 22.02.2021.god. do 12,oo sati, poštom na adresu općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail [email protected]

 

Izvor: travnik-grad.info