Obavijest građanima Zenice o zabrani nelegalne gradnje objekata

Pozivamo sve građane Zenice da prilikom izvođenja građevinskih radova, izgradnje, dogradnje ili nadogradnje objekata, formiranju gradilišta i sl.,. vode računa da poštuju odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 1/14 i 4/16) i Odluke o komunalnom redu („Službene novine općine Zenica“, broj: 7/11 i 2/13).

U posljednje vrijeme uočena je pojava nelegalne gradnje, dogradnje, nadogradnje objekata, izgradnje privremenih građevina, promjene namjene građevina, uređenje gradilišta, i slično što u mnogome narušava vizuelni izgled urbanog i ruralnog dijela grada, ali i utiče na smanjenu sigurnost svih građana grada Zenice.

Zakonom o prostornom uređenju i građenju propisano je da se može pristupiti građenju nove građevine, rekonstrukciji, dogradnji, nadogradnji postojeće građevine samo uz pribavljeno odobrenje za građenje, odnosno da građenje građevine bez odobrenja za građenje nije dozvoljeno.

S  ciljem  suzbijanja  bespravnog  korištenja  zemljišta, odnosno građenja i drugih zahvata u prostoru, nadležna inspekcija će u narednom periodu intezivirati inspekcijske nadzore u skladu sa važećim zakonskim propisima, a što će se uglavnom odražavati kroz Inspekcijske nadzore.

Za prekršioce odredbi Zakona o prostornom uređenju i građenju i Odluke o komunalnom redu predviđene su odgovarajuće upravne mjere uključujući pečaćenje započetih i završenih građevinskih objekata sa izdavanjem Rješenja o prinudnom uklanjanju izgrađenih objekata o trošku subjekta nadzora kao i prekršajne novčane sankcije.

Također, obavještavamo građane da za slučajeve nelegalno izgrađenih objekata, odnosno za objekte za koje ne posjeduju validna odobrenja za građenje, a u slučaju eventualnih oštećenja od elementarnih nepogoda, pojave klizišta, poplava, zemljotresa i sl., neće biti u mogućnosti ostvariti novčanu ili bilo kakvu drugu pomoć.

Vezano za naprijed navedeno, nadležna Službe za inspekcijske poslove zadužena je za praćenje i provođenje aktivnosti na sprečavanju i sankcionisanju lica koja vrše nelegalno građenje na području Grada Zenica.

Služba za inspekcijske poslove Grada Zenica

Služba za urbanizam