Obavijest za studente koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021/2022. godinu

Komisija za dodjelu stipendija Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti je nakon isteka roka za predaju zahtjeva po objavljenom Konkursu redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, obradila zaprimljene aplikacije, blagovremene i kompletirane bodovala i rangirala kandidate te sačinila Preliminarnu listu prema broju bodova po kriterijima zadatim u objavljenom Konkursu kao i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove iz istog.

Prigovore na Preliminarnu listu, obrazložene i utemeljene na dokazima, kandidati mogu izjaviti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj ploči Gradske uprave Zenica i web stranici Grada Zenica.

Preliminarnu listu preuzmite ovdje.

Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove Konkursa preuzmite ovdje.