Objavljen javni poziv za priznanja i nagrade za Dan civilne zaštite

U skladu sa Uredbom o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada cvilne zaštite (”Službene novine F BiH”, br. 11/20), pozivamo sve strukture zaštite i spašavanja, kao i pravna i fizička lica, da Službi Civilne zaštite Grada Zenica do 05. januara 2022.godine dostave prijedloge za priznanja Gradskog, Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite.

Obrazac za dodjelu priznanja i nagrada se može preuzeti u Službi civilne zaštite i na web stranici www.zenica.ba, koji je potrebno popuniti, a posebno obrazloženje, za dodjelu priznanja i nagrada u civilnoj zaštiti za nadprosječno ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Priznanja i nagrade će se dodijeliti najistaknutijim kolektivima i pojedincima u povodu obilježavanja 01.marta – ”Dana civilne zaštite Federacije BiH”.

Za priznanja i nagrade Gradskog, Kantonalnog i Federalnog štaba civilne zaštite, mogu se predlagati kolektivi i pojedinci koji su imali mjerljive rezultate i koji odražavaju konkretan doprinos, izražen povećanim angažiranjem i ostvarenim izuzetnim rezultatima u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Pored općih podataka o svakom predloženom kandidatu (kolektivu-pojedincu), potrebno je i detaljno obrazloženje prijedloga po svim elementima koji pokazuju stvarne zasluge i mjerljive rezultate, relevantne za dodjelu konkretnog priznanja prema kriterijima iz Uredbe.

Posebno naglašavamo potrebu poštivanja načela postupnosti i vrednovanja u dodjeli priznanja i nagrada, u svim slučajevima i svim prijedlozima.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi, neće se uzimati u razmatranje.

Za eventualna pitanja ili pojašnjenja možete se obratiti na broj tel.: 032 447 731

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE