Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u ZDK

Gradska Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavila je oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja branilačke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu 

 1. Predmet oglasa

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine/grada Zenica, koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini/gradu Zenica i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini/gradu Zenica, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja zapošljavanja.

Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnosioca zahtjeva, pripadnika branilačke populacije, na način da isti, aktivno nastupajući na tržištu rada, traže zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora u zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnosioca zahtjeva Općine/Grada i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obavezuje obročno isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od najmanje 24 mjeseca.

 1. Pravo učešća na oglasu imaju:
 • Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja
 • Ratni vojni invalidi.
 • Demobilizirani branioci, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine osim lica koja su u OS pristupili kao maloljetni ili neposredno po punoljetstvu, a sa minimalno 12 mjeseci provedenih u OS RBiH.
 • Djeca poginulih branilaca do 35 godina života, djeca umrlih RVI i djeca umrlih nosilaca najvećih ratnih priznanja, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice poginulih branilaca.
 • Udovice ratnih vojnih invalida koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti.
 • Djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili ga je isti izdržavao najmanje posljednju godinu dana prije smrti, do navršenih 30 godina života.
 • Udovice umrlih demobiliziranih branilaca koji su Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine i koja je sa istim živjela u braku najmanje dvije posljednje godine dana prije smrti;
 • U posebnim slučajevima, demobilizirane branioce, koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 18 mjeseci u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995. godine, ministar Ministarstva može uključiti u ovaj Program

Potrebna dokumentacija koju prilažu kandidati za dodjelu sredstava (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva):

 1. za fizičke osobe:
 • zahtjev za poticaj zapošljavanja (obrazac Ministarstva)
 • uvjerenje (rješenje) o statusu pripadnika branilačke populacije;
 • uvjerenje o stečenoj školskoj spremi
 • ovjerena kopija lične karte;
 • prijava prebivališta/boravišta (CIPS);
 • uvjerenje o kretanju – kao dokaz prebivališta na teritoriji ZDK u trajanju od najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva;
 • uvjerenje sa evidencije nezaposlenih;
 • obrazac JS 3650 ( Informacija o uplaćenim doprinosima) izdat od nadležne Poreske ispostave – kao dokaz da zahtjev za sufinanciranje zaposlenja ne podnose radi zasnivanja radnog odnosa u prethodnoj firmi zaposlenja; izuzev ako je radni odnos u predmetnoj firmi prestao protekom više od 12 mjeseci
 • uvjerenje nadležne Poreske uprave o nepostojanju poreskih obaveza
 1. za pravne osobe: (dostaviti naknadno od potencijalnog poslodavca uz ovjeren obrazac Ugovora o zaposlenju)
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem penzionog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;
 • dokaz o ispunjenosti obaveza u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim
 1. Visina sredstva
 • za osobe sa NK, KV, SSS, VŠS, 7.200,00 KM po jednom novozaposlenom radniku;
 • za osobe sa VSS 8.400,00 KM po jednom novozaposlenom radniku.
 1. Postupak odobravanja sredstava

Zahtjev za  poticaj zapošljavanja zainteresovani kandidati podnose samo na za to posebnom (propisanom obrascu) od strane Ministarstva, uz obavezno prilaganje kompletne dokumentacije, kao dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva, sve potrebne informacije mogu se dobiti u nadležnoj Službi branilačko-invalidske zaštite općine/grada i Ministarstvu.

 1. Prijave na oglas se mogu izvršiti zaključno sa 07.06.2019. godine
 • Podnošenje zahtjeva

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti pri nadležnoj službi Općine/grada Zenica.

Podnosilac je dužan svojeručno potpisati zahtjev, kojim potvrđuje i da je priložio svu potrebnu dokumentaciju traženu javnim pozivom (original ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva).

Zahtjevi sa kompletiranom dokumentacijom dostavljaju se nadležnoj službi Općine/grada.

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.