Pad trgovine na malo u BiH

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u martu 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, zabilježio je pad od 11,8% u odnosu na februar 2020. godine.

Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,8% dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 16,5%.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u martu zabilježio je pad od 12,9% u odnosu na februar.

Rast prometa zabilježen je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) u iznosu od 1,9%, dok je u trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 19,0%.

Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u martu 2020. godine ostvario je nominalni rast od 22% dok je realni rast iznosio 20,6% u odnosu na baznu (2015) godinu, a prema podacima Agencije za statistiku BiH.

Dati podaci su desezonirani.