Počinje anketa o putovanjima stanovnika BiH

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o putovanjima građana Bosne i Hercegovine u periodu od 12. do 31. oktobra. 

Svrha istraživanja “Turističke aktivnosti stanovnika BiH” je prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, odnosno o putovanjima stanovnika BiH starosti od 15 i više godina.Podaci iz Ankete služe za izračunavanje većeg broja statističkih indikatora koji predstavljaju značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji i doprinose izgradnji i razvoju modernog statističkog sistema i stvaranju pouzdane statistike.

Podaci za anketu prikupljaće se u dva vala. Prvi val obuhvata putovanja građana obavljena u periodu od januara do septembra 2019. godine. Za potrebe ovog istraživanja biće anketirano  5.650 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz Federacije BiH, 1.700 iz Republike Srpske i 650 iz Brčko distrikta BiH. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS.

Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će,u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.