Privrednici pozvani da dostave primjedbe na Nacrt zakona o​ PDV-u

Vanjskotrgovinska komora BiH obavještava privrednike da su na portalu “eKonsultacije” objavljene javne konsultacije na Nacrt zakona o porezu na dodatu vrijednost PDV, te ih poziva da do kraja novembra dostave primjedbe na predloženi nacrt kako bi, kao objedinjene primjedbe privrednika, bile dostavljene nadležnim tijelima.

“Imajući u vidu da je aktuelni Zakon o PDV-u imao više izmjena i dopuna, te da je u proteklom periodu analizirana njegova usklađenost sa pravnom tekovinom EU, uočena je potreba izrade novog zakona, s ciljem njegove potpune usklađenosti koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona”, ističu iz Komore.

U saopštenju se podsjeća da je izrada novog zakona o PDV-u jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i njenih članica i BiH.

“Prednacrt zakona o PDV-u razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te je data saglasnost Upravi za sprovođenje dalje procedure muđuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Vijeća ministara”, naveli su iz Komore.

Privrednici BiH svoje primjedbe na predloženi Nacrt Zakona o PDV-u mogu dostaviti na mejl [email protected], a mogu ga naći na web-stranici “eKonsultacije” /ekonsultacije.gov.ba/.