Reducirane aktivnosti i način rada Porezne uprave FBiH

Shodno Zaključku Vlade Federacije BiH V.broj 447/2020 od 20.03.2020.godine u vezi sa načinom rada u Vladi Federacije BiH, federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i stručnim i drugim službama Vlade Federacije BiH u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane virusom COVID-19 nalaže se slijedeće:

1. U cilju sprečavanja bolesti izazvane virusom COVID-19 rad u Poreznoj upravi Federacije BiH organizovat će se na način da će počev od 23.03.2020.godine radnici biti upućeni na godišnji odmor. Rukovodioci – pomoćnici direktora su dužni da obezbijede obavljanje poslova onih lica čiji je rad neophodan za nesmetano funckionisanje organizacione jedinice.

2.Rukovodioci su dužni radnike iznad 60 godina starosti, radnike sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i trudnice, počev od 23.03.2020.godine uputiti na korištenje preostalog godišnjeg odmora iz 2019.godine, odnosno na korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020.godine  u trajanju od najmanje 12 radnih dana.

3.Radno vrijeme državnih službenika i namještenika u Poreznoj upravi Federacije BiH organizovati od 09:00h do 14:00h, počev od ponedjeljka 23.03.2020.godine

4.U skladu sa preventivnim mjerama koje su na snazi, komunikacija sa strankama će se obavljati isključivo pismenim putem (e-mail, fax, kontakt telefoni). Prijem podnesaka kao i slanje istih vršit će se isključivo putem pošte (ili korištenjem fax-a i e-maila). Zabranjuje se fizički kontakt sa strankama, odnosno zabranjuje se ulazak stranaka u poslovne prostorije Porezne uprave Federacije BiH.

U cilju provođenja navedene mjere rukovodioci su dužni na vidna mjesta službenih prostorija istaći obavještenje o radnom vremenu, zabrani ulaska i kretanja stranaka po službenim prostorijama kao i obavijest o načinu komuniciranja. Uz obavijest su dužni navesti i vidno istaći e-mail adrese, kontakt telefone i brojeve fax-a.

Navedeno traje sve dok Vlada Federacije BiH ili direktor Porezne uprave Federacije BiH ne donese drugačiju Odluku, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

O naprijed navedenom ste dužni upoznati sve šefove organizacionih jedinica kao i sve zaposlenike Porezne uprave Federacije BiH.

Kontakti u Središnjem uredu Porezne uprave Federacije BiH su :

Telefoni:

033 289 800

033 289 814

033 289 812

033 289 876

033/289-939 fax

033/ 206-535 fax