U pripremi novi UNDP projekt u oblasti smanjenja poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini

Sve češće i intenzivnije padavine koje se u Bosni i Hercegovini javljaju zadnjih godina uzrokuju plavljenje stambenih i poslovnih objekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta, te doprinose eroziji tla.

Poplavama je naročito izloženo stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini vodotoka. Pored životne ugroženosti, poplave nanose ogromnu materijalnu štetu, te negativno utječu i na cjelokupnu privredu.

Kako bi se smanjio poplavni rizik i šteta od poplava za stanovnike i privrednike u slivnom području  Une/Sane, Vrbasa, Bosne i Ukrine  (sliv Save) te Neretve i Trebišnjice (sliv Jadranskog mora), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa ključnim BiH institucijama na svim nivoima vlasti intenzivno radi na pripremi prijedloga projekta.  Na sastanku održanom u UN zgradi u Sarajevu, predstavnici sektora voda, okoliša, ministarstva sigurnosti i civilne zaštite danas su se okupili kako bi razmotrili koncept projektne ideje i finalizirali je.

Fokus prijedloga projekta ‘’Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni u Hercegovini” je na razvoju sistema prognoziranja i ranog upozoravanja od poplava, uređenju korita vodotoka, te kreiranju investicionog okvira kako bi se smanjila izloženost stanovništva poplavama. Procjenjuje se da je u slivovima ovih šest rijeka oko 900 hiljada stanovnika izloženo riziku od poplava.

“Ovaj projektni prijedlog je vrlo važan za Bosnu i Hercegovinu iz više aspekata. Prethodnih godina je mnogo uloženo u sektor zaštite i spašavanja, sektor zaštite od poplava, realizaciju infrastrukturnih mjera, obnovu nasipa, jačanje kapaciteta institucija, te pripremu modela za prognozu poplava”, – ističe Boško Kenjić šef Odsjeka za vodne resurse, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. “Novi projekt bi nam pomogao da zaokružimo cijeli sistem zaštite od poplava u BiH u smislu infrastrukture i kapaciteta institucija koje se bave pitanjem zaštite od poplava, unapređenja saradnje i komunikacije na različitim nivoima vlasti, kao realizaciju mjera i aktivnosti u lokalnim zajednicama kako bi se povećala njihova otpornost od poplava, a sa ciljem osiguranja većeg stepena sigurnosti za stanovništvo”,  dodaje Kenjić.

Očekuje se da će projektni prijedlog ukupne vrijednost 70 miliona dolara biti dostavljen donatoru – Zelenom klimatskom fondu (Green Climate Fund – GCF) na razmatranje u drugoj polovini 2019. godine. GCF bi finansirao  projekt u vidu grant sredstava u iznosu od 14 miliona dolara, dok bi BiH institucije na svim nivoima vlasti osigurale sufinansiranje iz različitih izvora u iznosu od 56 miliona dolara. “Sredstva koja bi bila osigurana GCF grantom koristila bi se, između ostalog i za projektovanje odbrane od poplava kao dijela integralnog pristupa riječnom slivu koji će obuhvatiti ​​strukturne i nestrukturne mjere za ublažavanje posljedica klimatskih promjena” – navodi Raduška Cupać, rukovodilac UNDP projekta.

Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je ujedno i kontakt institucija za Zeleni klimatski fond ispred BiH ističe da je ovo treći projekt koji će u saradnji sa UNDP-om biti kandidovan Zelenom klimatskom fondu. U proteklim danima svjedoci smo velikih poplava, odnosno opasnosti od poplava u našim predjelima. Nadamo se da ćemo zajedno razviti projekt i da ćemo ostvariti pozitivne efekte poput onih koji su ostvareni do sada u sklopu projekta “Integrisanje klimatskih promjena u smanjenje rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas”.

Almir Prljača, rukovodilac sektora za upravljanje vodama u Agenciji za vodno područje regije rijeke Save navodi: “Projektni prijedlog je dobra osnova za unapređenje sektora voda odnosno prevazilaženje nedostataka koje imamo iz prethodnog perioda. Sve aktivnosti koje su planirane su na tragu Akcionog plana (za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH) i aktivnostima na kojima radi Agencija i sve ostale institucije sektora voda u zadnje četiri godine. Agencija će sa svoje strane kroz davanje potrebnih podataka, učešće uposlenika u pripremi, radu i implementaciji projekta dati maksimalan doprinos da ovaj projekt doživi punu afirmaciju i da bude odobren”.

UNDP u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao BiH kontakt institucijom za GCF, te ostalim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH već realizuje dva projekta finansirana od strane Zelenog klimatskog fonda, a koji doprinose prilagođavanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena.