Utvrđen Prijedlog budžeta FBiH za 2021., ostale odluke Vlade FBiH

Ovaj iznos budžeta je smanjenje za 72,6 miliona KM ili za 1,3 posto u odnosu na prošlogodišnji, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.Prijedog predstavlja, kako je obrazloženo, okvir za stabilizaciju javnih finansija u Federaciji BiH te nastavak mjera Vlade Federacije BiH usmjerenih na stabilizaciju i oporavak privrede.

Priprema budžeta za 2021. godinu je obilježena dvostrukim pritiskom, očekivanim smanjenim nivoom prihoda, s jedne strane, i potrebom da se kroz interventne mjere pomogne ne samo privredi pogođenoj pandemijom koronavirusa nego i nižim nivoima vlasti koji nemaju mogućnost niti izvore zaduživanja s ciljem sanacije svojih deficita.

Iz tog razloga su potrebe za finansiranjem rashoda i izdataka u 2021. godini značajno porasle, i to na 1,05 milijardi KM. S obzirom na to da ovaj iznos uveliko prevazilazi domaće izvore finansiranja, neophodno će biti osigurati i finansiranje od međunarodnih finansijskih institucija.

Stoga je Bosna i Hercegovina od Međunarodnog monetarnog fonda zatražila sklapanje 36-mjesečnog Proširenog aranžmana (EFF) čiji su glavni ciljevi mobiliziranje dovoljno resursa u zdravstvenom sektoru, privremena podrška prihodima građana i preduzeća, jačanje otpornosti finansijskog sektora te poboljšanje rasta u srednjoročnom periodu.

Kad oporavak uzme zamaha, fokus programa će sve više biti pomjeran na strukturalne reforme kako bi podržao transformaciju ekonomije. To će uključivati ubrzanje provedbe kapitalnih projekata, povećanje efikasnosti potrošnje te smanjenje osjetljivosti na korupciju putem unapređenja nadzora nad i upravljanja u javnim preduzećima, e-vlade, fiskalne transparentnosti i praksi u oblasti nabavki.

Također, planirana je prva tranša Makrofinasijske pomoći Evropske komisije u iznosu od 150 miliona KM od ukupno 300 miliona KM, koliko je predviđeno za Federaciju BiH, te je u toku finalna faza usaglašavanja Ugovora o zajmu i Memoranduma o razumijevanju koji se odnosi na ovaj sporazum.

S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH opredijeljena da nastavi s mjerama na ublažavanju negativnih posljedica po privredu, ponovno su planirana sredstva za Fond za stabilizaciju privrede u iznosu od 150 miliona KM, na razdjelu Vlade Federacije BiH. Također je planiran iznos od 50 miliona KM na ime projekta zapošljavanja, kako bi se u najmanju ruku nadoknadio izgubljeni broj radnih mjesta usljed nastale pandemije i vratio na nivo zaposlenosti prije izbijanja pandemije.

Uspostavljanjanjem garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH omogućilo se privrednim subjektima pristup kapitalu neophodnom kako za obrtna sredstva i poboljšanje likvidnosti tako i za investicije. Stoga je putem resornih ministarstava predviđeno ukupno 15 miliona KM na ime subvencioniranja odnosno regresiranja kamata i troškova garancija na kredite odobrene putem garantnog fonda.

Imajući u vidu očekivano smanjenje poreznih prihoda, a posebno od poreza na dobit i dohodak koji pripadaju kantonima i općinama, planirana je finansijska pomoć nižim nivoima vlasti u vidu podrške provođenju mjera strukturalnih reformi u iznosu od ukupno 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM predviđeno za kantone, a 30 miliona KM za gradove i općine.

Namjera je da dio ovog iznosa bude iskorišten za podršku budžetima kantona a dio, u zavisnosti od specifičnosti kantonalnih privreda, iskoristi za provođenje strukturalnih reformi predviđenih i u Pismu namjere.

Značajan iznos sredstava je planiran i za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u iznosu od 60 miliona KM , kao i 12 miliona KM za nabavku vakcine protiv COVID-19.

Uz Prijedlog budžeta FBiH za 2021. godinu, Vlada je Parlamentu FBiH uputila po hitnoj proceduri i Prijedlog zakona o njegovom izvršavanju te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Odluku o načinu njegovog izvršavanja.

Vlada FBiH danas je s ciljem omogućavanja funkcionisanja Grada Mostara, utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Kako je precizirano, izuzetno i isključivo u svrhu finansiranja Grada Mostara u 2021. godini, Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 01.01.2021. godine do 31.03.2021. godine može donijeti i biti odgovoran za njenu provedbu gradonačelnik Mostara, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara.

Dodan je i član koji propisuje da će također izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2021. godini, budžet ovog grada i Odluku o izvršavanju budžeta za 2021. godinu donijeti i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara.