Vlada FBiH donijela Uredbu o metodologiji i usklađivanju najniže plaće

Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 30. decembra 2021. godine donijela Uredbu kojom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. Uredba je objavljena dan kasnije u Službenim novinama Federacije BiH broj 106/21 od 31.12.2021.

Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, a utvrđuje se u neto iznosu. U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi. Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom vremenu,  navodi se u uredbi.

Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55 posto prosječne mjesečne neto plaće u FBiH. Vlada Federacije BiH će odlukom, u skladu s članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u rokovima i na način propisan uredbom.

Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću samo u slučaju kada je plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i ugovoru o radu, niža od najniže plaće utvrđene ovom uredbom.

Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje Vlada ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na najnižu plaću, utvrđenu ovom uredbom.

“Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini zbira 50 posto procenta porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar – septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija sa ESV-om, minimalna plaća za narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio utvrđen odlukom za prethodnu godinu”, piše u Uredbi.

U obrazloženju je, između ostalog, navedeno da bi najniža plaća, utvrđena u skladu sa ovom uredbom, u 2022. godini iznosila 543 KM neto odnosno 55 posto od 987 KM – prosječne neto plaće u periodu januar – septembar 2021. godine.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH su se oglasili povodom ove Uredbe i kazali da su podržali donošenje.

“Svjesni potrebe za poboljšanje statusa zaposlenih te uzimajući u obzir potrebe radnika i njihovih porodica, Udruženje je podržalo donošenje Uredbe koja definiše pomenuti iznos, napominjući da je to gornja granica koju poslodavci mogu podnijeti na svoj teret u sadašnjem stanju. Za veće povećanje, potrebno je smanjiti namete i opterećenje poslodavaca”, poručili su iz Udruženja poslodavaca FBiH.