Zabranjeno davanje gratis polica osiguranja u Federaciji BiH

Agencija za nadzor osiguranja u Federaciji BiH izrekla je mjeru zabrane odobravanja gratis polica osiguranja.

Regulator tržišta u Federaciji BiH analizom postupanja učesnika na tržištu osiguranja utvrdio je nejednak tretman u razumijevanju i prirodi nastupa na tržištu osiguranja od osiguravajućih društava, kojima se narušavaju osnovna načela osiguranja, a što obuhvata pružanje odgovarajućih usluga i princip udruživanja i akumuliranja sredstava radi pokrića budućih obaveza.

“Takva postupanja suprotna su usvojenim internim aktima društava za osiguranje, kao i donesenim cjenovnicima premije, koje koriste društva za osiguranje u svom poslovanju s osiguranicima, te se takvim finansijskim operacijama narušavaju tehničke osnove proizvoda, aktuarska načela i pravila struke”, obrazložila je svoju odluku Agencija za nadzor osiguranja FBiH.

Izrečena mjera odnosi se na zabranu gratis polica (poklon polica, besplatnih polica) svih vrsta osiguranja, direktno ili indirektno, u potpunosti ili djelimično, odobravanje benefita koji nisu propisani tarifom – cjenovnikom (vaučeri, kuponi, nagrade) te sve vrste marketinških aktivnosti vezanih za ove poslove.

Postupanje suprotno ovim mjerama smatrat će se kršenjem zakona, a društvima koja budu obavljala ove radnje bit će izrečene mjere nadzora.

Nova mjera regulatora slijedi odluku o posebnim mjerama donesenim početkom ovog mjeseca, a koje se odnose na kršenje administrativno utvrđenih premija, kao i postojanje posrednih, odnosno neposrednih davanja u osiguranju od automobilske odgovornosti.