ZASIJEDALO GRADSKO VIJEĆE ZENICA

vijece-maj-cOdržana je 13. sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj je razmatrano 18 tačaka dnevnog reda.
Nakon provedene javne rasprave koja je trajala 15 dana, sačinjen je Prijedlog programa rada Gradskog vijeća za 2016. godinu. Radi se o planskom dokumentu koji određuje djelovanje Vijeća, a sadrži akte normativno-pravne prirode, studijsko-analitičke i informaciono-dokumentacione materijale iz nadležnosti Grada. Dokument je usvojen uz obrazloženje da akt koji je dostavljen na Prijedlog nema karakter amandmana s tim da se Nogometnom klubu Čelik uputi urgencija da sačine informaciju o stanju u Klubu, nakon čega će se održati sastanak sa predsjednicima klubova vijećnika i dogovoriti dalje aktivnosti.
Nakon provedene rasprave Vijeće je usvojilo Informaciju o programima i projektima za mlade u 2015. godini, Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica za 2015-toj godinu, Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje u 2015-oj godini i Izvještaj o utrošku sredstava za ekologiju za 2015-tu godinu sa Programom utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2016-u godinu.
Na ovoj sjednici usvojeni su i prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu općine Zenica, o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prilaznog puta (društveni dom Tišina) i prijedlog Odluke o formiranju i prodaji građevinske parcele Elektroprenosu BiH-operativno područje Sarajevo, putem neposredne pogodbe.
Vijeće je razmatralo i usvojilo prijedloge rješenja o pretvorbi dijela javne površine u građevinsko zemljište Ulica Travnička 26. k.o., Zenica II, o pretvaranju dijela javne površine u građevinsko zemljište u K.O.SP-Zenica (K.O. Zenica I) i Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta K.O.Zenica II iz posjeda Ljuca Envera i Kalajdžić rođene Ljuca Fatime.
Usvojen je Prijedlog Zaključaka o davanju saglasnosti gradonačelniku Zenice da sa Medžlisom islamske zajednice Zenica, a u svrhu izgradnje džamije u naselju Brist, zaključi ugovor o prodaji građevinskog zemljišta površine 1.180 kvadratnih metara putem neposredne pogodbe.
Usvojeni su i Prijedlog Zaključaka o ispravci rješenja broj: 11/2-473-14/80-2 od 30.10.1980. godine i Prijedlog Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe.
U cilju prostornog uređenja i izgradnje prostora u obuhvatu “Mokušnica” pristupilo se izradi izmjene regulacionog plana ovog dijela grada. Osnov je bio Regulacioni plan iz 1972. godine.
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada predstavilo je Vijeću Nacrt izmjene Regulacionog plana “Mokušnice”. Izmjena bi uključila dopunu sadržaja društvene infrastrukture, interpolaciju novih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, te eventualnu rekonstrukciju postojećih objekata i saobraćajnica.
Nacrt izmjena Regulacionog plana upućen na javnu raspravu.