Naslovnica Fokus Zenica dobila reciklažno dvorište

Zenica dobila reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište u Zenici otvoreno je na Svjetski dan zaštite okoliša. Radi se o jednoj od aktivnosti u okviru projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH”.

Nosioci projekta su „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica i GIZ (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH (REZ). Pored Zenice, u projektu učestvuju i opštine: Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača te pet komunalnih preduzeća iz navedenih opština. Kao projektni partneri sudjeluju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr., koji će biti angažovani u funkciji daljnjeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima.

Odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada iz domaćinstava u Bosni i Hercegovini se ne vrši na ekološki prihvatljiv način i u skladu sa zakonom. Posebne kategorije otpada (PKO) koje se mogu naći u domaćinstvima od kojih neke kategorije predstavljaju opasni otpad, trenutno se miješaju sa običnim komunalnim otpadom ili završavaju na ilegalnim odlagalištima. Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada, povećava udio reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

Obavještavamo građane da se na reciklažnom dvorištu „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica mogu predati sljedeće posebne kategorije otpada: akumulatori i baterije, ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitna ambalaža i ambalaža onečišćena opasnim materijama), automobilske gume, električni i elektronski otpad, mašinska ulja i jestiva ulja, medicinski otpad (tablete i sirupi).

Početkom naredne godine će se organizirati i predaja sljedećih kategorija otpada: azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad.

Potrebno je naglasiti da će količina pojedinih kategorija otpada, koja se može odložiti (predati) mjesečno biti ograničena na ½ m3 po korisniku. Prijem automobilskih guma je ograničen po dimenziji.

Grad Zenica i „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica su preuzeli zadatak da sa predatim vrstama otpada postupe u skladu sa važećom legislativom. U reciklažnom dvorištu se neće vršiti obrada sakupljenog otpada nego će, nakon što se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada, voditelj Reciklažnog dvorišta obavijestiti ovlaštenog operatera određene vrste otpada i organizovati njegovo preuzimanje.

Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Sarajevska 135A (Raspotočje – kod mosta) i tokom ljeta će raditi od utorka do petka od 14,00 do 18,00 sati i subotom od 9,00 do 13,00, a tokom zime od utorka do petka od 13,00 do 17,00 sati i subotom od 10,00 do 14,00 sati.

Reciklažno dvorište je namijenjeno isključivo građanima Zenice, koji koriste usluge organiziranog odvoza komunalnog otpada, uz uslov da se prilikom posjete pridržavaju Pravila kretanja i ponašanja koja su istaknuta na ulazu u Reciklažno dvorište. Pravnim licima nije dozvoljeno odlaganje otpada, a neovlaštenim licima nije dozvoljen pristup otpadu.

Na ulazu u Reciklažno dvorište potrebno je da predočite važeći lični dokument sa slikom. Otpad se vaga i unose se podaci o korisniku i otpadu (količini i vrsti), a tek nakon toga se posjetitelj upućuje prema odgovarajućem kontejneru radi istovara otpada iz vozila. Otpad se mora odložiti isključivo u   predviđene (označene) posude. Vozilo se potom ponovo vaga i izdaje se odgovarajuća potvrda. Kontrola otpada u pogledu njegovog sastava i količine podrazumijeva da je potrebno da posjetitelji prijave zaposleniku Reciklažnog dvorišta sva oštećenja predatih starih uređaja, koja mogu ugroziti stanovništvo ili okoliš, kao i druga oštećenja (curenje tečnosti, pojava prašine i kvarovi pri istovaru).

Sve građane pozivamo da posebne kategorije otpada odgovorno izdvajaju iz miješanog komunalnog otpada, te iste predaju u Reciklažno dvorište uz obavezno pridržavanje uputa koje im saopšte zaposlenici „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica.

Izvor: zenica.ba