ALBA-pilot projekt selektivnog prikupljanja otpada

 Dopis prenosimo u cjelosti.

Plavi i žuti kontejneri za odvojeno prikupljanje PET-a i papira – ALBA pokrenula pilot projekt selektivnog prikupljanja otpada u Gradu Zenica

 

Privredno društvo “ALBA Zenica” d.o.o. Zenica pokrenulo je krajem 2016. inicijalni – pilot projekt selektivnog sakupljanja komunalnog otpada na području grada Zenica. Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet preduzeća “ALBA Zenica” navodi da je prva od pet faza projekta počela u decembru 2016. godine tako da je u proteklom periodu “ALBA Zenica” stavila u funkciju 14 lokacija za odvojeno sakupljanje otpada, a u 2017. je planirano ovaj broj povećati na 28 lokacija. U pitanju su dodatni kontejneri za sakupljanje PET ambalaže (sa žutim poklopcem) i sakupljanje papira i kartona (sa plavim poklopcem).

 

Razlika ovog projekta u odnosu na “zelene otoke”, koje smo imali ranije i gdje se sakupljao samo iskoristivi dio otpada, je što se sada na jednom mjestu može odložiti i iskoristivi dio otpada (papir/karton, plastične folije i PET ambalaža) i ostatak otpada, kazao je Dautbegović.

 

“ALBA Zenica” je vjerovatno najveći sakupljač iskoristivih materijala u BiH, koji na godišnjem nivou sakupi oko 14.000 tona starog papira i više od 1.000 tona PET-a i folije. Prema Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu razlikuje se šest vrsta ambalažnog materijala, a to su papir, plastika, staklo, kompozitni materijal, poznat kao tetrapak, te metal i drvo.

 

Naredne četiri faze projekta će biti realizirane u narednom periodu. Druga faza podrazumijeva širenje saradnje sa institucijama.

 

“Mi već godinama ostvarujemo saradnju sa 14 zeničkih osnovnih škola, čiji učenici odvojeno sakupljaju otpad. Ovaj projekt realiziramo u saradnji sa Gradskom upravom Zenica, koja ga sufinansira i time omogućava da visina naknade za sakupljene iskoristive materijale bude znatno veća od tržišne cijene istih. To činimo jer nam je važno stimuliranje mladih za pravilno postupanje sa otpadom i otpadnim materijalima”, kaže Dautbegović, dodajući da je tokom druge faze planirana saradnja sa zeničkim dječijim vrtićima, i to organizacijom radionica o otpadu, gdje će se  najmlađi stanovnici upoznati sa vrstama otpada i njegovim uticajima na čovjeka i prirodu.

 

Treća faza se sastoji u uključivanju privatnih kuća (domaćinstava) u sistem odvojenog sakupljanja otpada. Tokom pilot faze, koja bi trebala trajati šest mjeseci, u sistem će biti uključene MZ Lukovo polje i MZ Raspotočje. Planirano je da se 800-1.000 domaćinstava stavi na raspolaganje jedna dodatna kanta za odvajanje primarne ambalaže.

 

Četvrta faza podrazumijeva uspostavljanje reciklažnog dvorišta za potrebe stanovništva. Zamišljeno je da se u Albinom reciklažnom dvorištu u Raspotočju pruži mogućnost građanstvu da predaje odvojeno sakupljene vrste komunalnog otpada koje se ne odlažu u javne kontejnere od 1.100 l ili kante od 240 l. U ovom reciklažnom dvorištu će se moći predati više od 20 raznih vrsta otpada, kao što je kabasti otpad, EE otpad, mašinska ulja, baterije, gume, odjeća i sl.

 

Kao završna – peta faza projekta se planira izgradnja sortirnice za razdvajanje iskoristivog dijela otpada po vrstama. Prilikom odlaganja u posude za odvojeno sakupljanje otpada se omaškom dešavaju “pogrešni ubačaji”, karton “zaluta” u posudu za PET i slično.

 

“ALBA Zenica” d.o.o. Zenica