CCI o smanjenju korupcije u BiH

Projekat Centra civilnih inicijativa „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ počeo je u martu 2019., a kako je planirano trebao bi završiti 2022. godine.

Donator projekta je The Swedish International Development Cooperation Agency SIDA a na realizaciju je  planirano  utrošiti 950.000 KM.

“Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH”, ističe Jasmila Pašić, projekt menadžer Centra civilnih inicijativa.

„Davanje revizorskih preporuka, predstavlja prvi korak u lancu aktivnosti usmjerenih na podizanje finansijske discipline i transparentnosti rada institucija javnog sektora. Sljedeći korak je realizacija preporuka od strane odgovornih revidiranih institucija, te u slučaju njihove nerealizacije pokretanje pitanja odgovornosti, kao i sankcionisanje neodgovornog ponašanja, propusta, i kršenja zakona. Trenutno imamo situaciju da veliki broj revizorskih preporuka ostane nerealizovan, uz izostanak bilo kakve sankcije po odgovorne institucije”, dodaje Pašić.

“Trenutno postoje samo četiri Ureda, na državnom nivou je to Ured za reviziju institucija BiH i oni svake godine obave reviziju svih 74 institucije”, kaže Pašić, dodajući da je problem revizija institucija na entitetskom nivou, zato što Uredi nemaju potreban kapacitet u odnosu na broj institucija, te je taj broj puno manji. U FBiH prošle godine revizija je obavljena u 83 institucije, u RS 68. Pominjući ove podatke Pašić ističe da Ured za reviziju Federacije BiH evidentira preko 2.000 institucija koje bi trebalo revidirati.

Javne revizije predstavljaju značajan kontrolni mehanizam pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava, dok realizacija revizorskih preporuka značajno može smanjiti prostor za pojavu korupcije u javnim institucijama. U cilju bolje dostupnosti podacima, građanima je od 24. januara, na raspolaganju specijalizovani informativni web portal o reviziji, kontroli utroška javnog novca i rada javnih ustanova i predzeća.

Centri civilnih inicijativa pripremili su ga uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Švedske. Na portalu www.revizije.info nalaze se baze podataka o financijskim revizijama u posljednje četiri godine. Projekt menadžerica Centra civilnih inicijativa Jasmila Pašić, podsjeća da se na tom web portalu mogu naći, između svih ostalih, revizorski podaci  institucija u ZDK i Zenici, kao što su RMU Zenica, Zavod zdravstvenog osiguranja, JU Kantonalna bolnica Zenica, Služba za zapošljavanje ZDK, Ekonomski fakultet Univerziteta Zenica itd. Projekat Centra civilnih inicijativa „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ počeo je u martu 2019., a kako je planirano trebao bi završiti 2022. godine.

 

Izvor: zenicainfo.ba