Članstvo u Evropsku uniju podržava 75,6 posto stanovnika u BiH

Direkcija za evropske integracije provela je u oktobru 2020. godine istraživanje javnog mnijenja o podršci pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te o temama u vezi s evropskim integracijama koje interesuju građane BiH.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 1.200 ispitanika koji je reprezentativan na nivou cijele države.

U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropskoj uniji 75,6 posto ispitanika bi glasalo za ulazak u EU. Članstvo u EU podržava 87 posto ispitanika iz Federacije BiH, 55% ispitanika iz Republike Srpske i 83,6% ispitanika iz Brčko Distrikta.

Kao razloge podržavanja ulaska BiH u EU anketirani građani su navodili garanciju trajnog mira i političke stabilnosti (33,2%), slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala (26%) i poštivanje zakona i propisa (18,4%). Ispitanici koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog su naveli strah od većih troškova života i poreza (41,7%).

Da će najveću korist od članstva BiH u Evropskoj uniji imati mladi navelo je 47,6% ispitanika, dok je 23,5% građana odgovorilo da će to biti političari. Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine 51,2% ispitanika je navelo borbu protiv korupcije, 21,5% smatra da je neophodna reforma sudova i tužilaštava, a 7,7% misli da je to reforma socijalnog sistema.

Da politizacija procesa integrisanja u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU smatra 54,3 posto ispitanika, što je u poređenju sa prethodnom godinom više za 10,9 procenata. Više od trećine ispitanika (38,4%) smatra da BiH neće nikada ući u Evropsku uniju, a 29,2 posto građana misli da će BiH postati članica EU za najviše deset godina.

Ukupno 48,2 posto ispitanika se izjasnilo da evropski put Bosne i Hercegovine nema alternativu, dok 35,7% ispitanika smatra da ima.

Da Bosna i Hercegovina neće nikada dobiti kandidatski status za članstvo u EU mišljenje je 28,1% ispitanika, 22,3% misli da će se to dogoditi za najviše pet godina, a 17,4% građana vjeruje da će BiH kandidatski status dobiti za najviše godinu.