Javni poziv fizičkim i pravnim licima dužnicima Grada Zenica

Pozivaju se sva fizička i pravna lica, dužnici Grada Zenica po bilo kojem osnovu, da uplate Gradu Zenica svoja dugovanja u pogledu glavnice i troškova postupka (ukoliko se radi o predmetima po kojim se vode sudski postupci), a Grad Zenica se obavezuje da će iste osloboditi obaveze plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Dužnici Grada su svi oni koji po osnovu neplaćanja komunalne naknade, naknade za
korištenje gradskog zemljišta, naknade za vatrogastvo, zakupnine, rente i ostalog, duguju
Gradu određene iznose, bez obzira da li se radi o plaćanju određenom po osnovu sudskih
ili upravnih akata. Poziv se odnosi na sva fizička i pravna lica, dužnike Grada Zenica.

Ova aktivnost je podjednako korisna i za dužnike kao i za povjerioce – Grad Zenica,
imajući u vidu veliki broj tužbi i izvršnih predmeta koje Grad vodi protiv dužnika, a od kojih
su mnogi već u fazi prinudne naplate. Naime, u tim predmetima, koji zbog opterećenosti
sudova traju već dugo, a po osnovu kojih će se izvjesno Grad naplatiti, kamata je u većini
slučajeva prešla iznos glavnice. U tom smislu ovaj poziv ima dvostruki efekat, a to je s
jedne strane da će Grad Zenica, prije okončanja predmeta – prinudne naplate glavnice, kamata i troškova postupka putem suda, naplatiti potraživanja u smislu glavnice, a sa druge strane, povjeriocima koji plate glavicu i sudske troškove u smislu ovog javnog poziva, će biti oproštena značajna sredstva u pogledu plaćanja zakonskih zateznih kamata.

Svi zainteresovani dužni su najkasnije do 30.09.2019.godine, lično ili pismenim putem prijave Gradskom pravobranilaštvu u smisli izjave da žele da plate glavni dug i troškove sudskog postupka (ako se vodi sudski postupak), te da najkasnije do 27.12.2019.godine plate dug i o istom obavijeste Gradsko pravobranilaštvo Zenica. Oni dužnici koji se ne prijave i ne plate dug u naprijed navedenim rokovima, neće se uzeti u razmatranje u smislu ovog javnog poziva.

Dužnici koji se odazovu ovom javnom pozivu, dužni su Gradskom pravobranilaštvu Zenica
dostaviti dokaz o plaćanju glavnice sa sljedećim podacima: Osnov duga (KN,KGZ, zakupnina za poslovne prostore, renta i ostalo), te sudski broj predmeta ako se isti vodi pred sudom ili broj upravnog akta (ukoliko je osnov za dug rješenje nadležnog organa uprave). Po plaćanju glavnice i dostavljanja dokaza o istom, Gradsko pravobranilaštvo se obavezuje na povlačenje tužbi ili prijedloga za izvršenje, te okončanje postupka pred sudom u svakom pojedinačnom slučaju, o čemu će dužnici biti pravovremeno obaviješteni.

 

Izvor: zenicainfo.ba