Odgovor Gradske uprave Zenica na reakciju Asocijacije arhitekata BiH

Nakon prezentacije rješenja izgradnje Poslovno-rekreaciono-turističke zone Zenica jug od strane potencijalnih investitora, te reakcije Asocijacije arhitekata u BiH u kojoj je iznesen niz pretencioznih navoda i tvrdnji, Gradska uprava Zenica želi upoznati javnost o aktivnostima koje su realizovane prilikom oblikovanja koncepta poslovne zone i prilikom realizacije konkursa za ovu poslovnu zonu.

Javni natječaj (otvoreni, anketni, anonimni, projektni, jednostepeni) – arhitektonsko urbanistički konkurs za idejno rješenje Poslovno-rekreaciono-turističke zone Zenica jug provela je Gradska uprava, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o arhitektonskim natječajima AABiH. Javni natječaj je pripremljen i proveden za prikupljanje anketnih rješenja koja su trebala da ponude moguća arhitektonsko urbanistička rješenja za ovu zonu, uključujući prijedlog namjene i lokacije objekata koji bi se mogli i trebali izgraditi u ovoj zoni.

Kompletan konkurs je proveden od strane Gradske uprave kao glavnog organizatora,  a AABiH je, kao partner, pripremila projektni zadatak i fotografije za konkurs, uz logističku podršku Gradske uprave.

Treba naglasiti da je ovo četvrti konkurs koji je provela Gradska uprava, a u kojem je AABiH uključena kao partner, čime je Gradska uprava pokazala spremnost i opredjeljenje da se arhitektonske i urbanističke vizije rješavanja pojedinih dijelova grada, na otvoren i transparentan način, pripremaju u saradnji sa drugim arhitektima koji su zainteresovani da svoje ideje i vizije podijele sa građanima Zenice.

Gradska uprava je povjerila izradu projektnog zadatka i formiranje stručne konkursne komisije za izbor najboljih konkursnih rješenja Poslovne zone Zenica jug AABiH. Time je, još jednom, pokazala spremnost da se otvoreno i transparentno, bez favorizovanja bilo koga, omogući učešće svih zainteresovanih autora. Gradska uprava je u skladu sa zakonom, konkursnim procedurama i raspoloživim budžetskim sredstvima, odredila iznose nagrada za pobjednike svih provedenih konkursa. Finansijski iznosi isplaćenih nagrada su određeni na osnovu zahtjeva AABiH jer je stav AABiH da „visoke nagrade za pobjednike konkursa omogućuju da imamo dokazane autore kao učesnike konkursa i kvalitetna konkursna rješenja“. Gradska uprava se nije neodgovorno odnosila prema utrošku budžetskih sredstava, kako se može steći dojam iz reakcije AABiH, baš naprotiv. Gradska uprava je obezbijedila najbolje preduslove da se kroz anketne konkursne radove prikupe kvalitena i kompetentna moguća rješenja, pa je u tom cilju uključila i AABiH kao partnera u provedbi konkursnih procedura.

Gradska uprava Zenica je od početka jasno formirala i slijedila osnovnu ideju kada je u pitanju koncept, organizacija i izgradnja Poslovne zone Zenica jug, a ista je jasno navedena i u tekstu javnog konkursa:

„Želimo da kroz konkursnu proceduru dobijemo prostorno planske vizije koje će na najbolji način pomiriti potrebu da se na ovom lokalitetu izgrade sadržaji koji će prije svega biti usmjereni na razvoj privrede i lokalni ekonomski razvoj (trgovina, prateće uslužne i ugostiteljske djelatnosti), sadržaji usmjereni na razvoj turizma (hotelski, sajamski, sportski, zabavni sadržaji) sa naglaskom na stvaranje pretpostavki za zapošljavanje lokalnog stanovništva, uključujući mogućnost izgradnje stambenih sadržaja koji bi bili uključeni u ovu cjelinu. Cilj je dobiti prostorni kompleks koji će biti jedna cjelina, a posebno obzirom na manjak prostornih resursa, dobiti cjelinu koja će biti nosilac privrednog razvoja grada u budućnosti“. (vizija gradskih vlasti)

Na osnovu ove vizije gradskih vlasti, pripremljen je konkurs, te provođene sve aktivnosti prije i poslije konkursa.

AABiH je uz saglasnost Gradske uprave, prije konkursne procedure, pripremila anketu u kojoj su svi zainteresovani mogli dati svoje prijedloge mogućih sadržaja koji bi bili locirani u Poslovnoj zoni. Na taj način je javnost uključena u prijedlog mogućih sadržaja poslovne zone, a rezultati ankete su bili dio konkursne dokumentacije.

U anketi je učestvovalo 38,3% ispitanika čije zanimanje je vezano za arhitekturu, a 36,2% učesnika ankete nisu stanovnici Zenice.

Učesnici ankete su predložili sadržaje koji bi se mogli izgraditi u sklopu poslovne zone, a procentualna zastupljenost prijedloga u provedenoj anketi je sljedeća:

Poslovni sadržaji: trgovački sadržaji – centri 53,2%, uslužne djelatnosti 40,4%, uredi 18,1%, kreativne industrije i it 63,8%;

Turistički sadržaji: sportski tereni 46,8%, vodeni sportovi 62,8%, hoteli – spa 38,3%, kongresno rekreativni centar 45,7%, park 57,4%, zabavno – edukativni park 68,1%, šetnice 58,5%;

Ostali sadržaji: stanovanje 36,2% i edukativni centar sa studentskim domom 41,5%.

U projektnom zadatku, koji je pripremljen od strane AABiH, te u konkursnoj dokumentaciji, jasno je zahtijevano sljedeće:

„Sadržaji buduće Poslovno-rekreativne zone trebaju biti takvi da odgovore na nedostatke koji su prisutni u ekonomsko-društvenoj sceni grada Zenica i šireg okruženja, uz korištenje održivih, modularnih, prilagodljivih, savremenih i slojevitih rješenja.

Osnovna namjena predmetne zone je poslovno- rekreativno-turistička, sa slobodnom interpretacijom i drugih kompatibilnih sadržaja, onako kako izrađivač rješenja smatra za prihvatljivo i potrebno.

Zabranjene namjene i sadržaji se samo odnose na one koji zagađuju okolinu, narušavaju osnovnu namjenu zone ili dolaze u sukob sa ograničenjima koja su zakonski regulisana u okviru obuhvata (zaštitni pojasevi infrastrukture i vodnog dobra rijeke Bosne).

Stoga, iako je u svom predodređenju prostor okarakterisan kao „poslovno-turističko-rekreaciona zona“, od učesnika konkursa se očekuje da ponude rješenja koja su ispunjena i drugim pratećim funkcijama, koje su komplementarne osnovnoj namjeni, a koje doprinose kvalitativnom i ekonomskom aspektu, te koje osiguravaju da zona ima i dnevni i sezonski „životni vijek“, koji prevazilazi radno vrijeme. Osim dobivanja ideja i vizija za razvoj, konkurs koji Grad Zenica provodi u saradnji sa Asocijacijom arhitekata u BiH, ima kao zadatak dobivanje kvalitetnih urbanističko-arhitektonskih, oblikovnih, funkcionalnih, ekonomičnih, stručno izrađenih prijedloga različitih mogućih rješenja, različitih autora i koncepta koji su u skladu sa osnovnim postavkama planova višeg reda i dokumentacije ovog programskog zadatka. Nagrađeni radovi će predstavljati stručne podloge za izradu obavezne detaljne provedbene planske dokumentacije, a o angažiranosti pobjedničkih timova u izradu regulacionog plana, odredit će se naknadno gradske vlasti.

Nagrađeni radovi isplatom nagrade postaju vlasništvo ugovornog organa koje može koristiti u cijelosti ili djelimično.“

Iz projektnog zadatka i konkursne dokumentacije jasno je vidljivo da je cilj konkursa prikupljanje više prijedloga prostornih rješenja, ideja i vizija koja se mogu, u većoj ili manjoj mjeri, iskorisititi na najbolji način u pripremi odgovarajuće prostorno planske dokumentacije.

Stručna konkursna komisija, čiji članovi su bili renomirani arhitekti iz okruženja i BiH, izabrala je tri najbolja konkursna rada između prispjelih radova. Izabrana su rješenja u kojima su najbolje uklopljeni zahtjevi koji su dati u projektnom zadatku. Koliko je Gradskoj upravi poznato, niko od članova komisije, niti komisija zajedno, nikada nisu iznijeli mišljenje niti stav da je prvonagrađeno rješenje jedino primjenjivo za uslove konkursa i da jedino ispunjava postavljeni cilj. Nagrađena su rješenja, koja su po mišljenju članova komisije, najbolje odgovorila zahtjevima iz projektnog zadatka.

Gradska uprava Zenica tri godine razvija viziju, ideje i koncept rješenja, formiranja, izgradnje i organizacije Poslovne zone Zenica jug. Više od dvije godine kontaktira sa potencijalnim investitorima za izgradnju Poslovne zone Zenica jug, o čemu su AABiH i stručna konkursna komisija upoznate prije raspisivanja konkursne procedure. U cilju pronalaženja optimalnog, realnog, održivog rješenja Poslovne zone je provedena i konkursna procedura.

Koncept projekta je zasnovan na viziji da se rješenje poslovne zone uradi kao jedinstveno prostorno rješenje, gdje bi jedan investitor (ili grupa investitora) prihvatili realizaciju kompleksa poslovne zone u cjelini. Samo takav pristup garantuje da će kompleks biti izgrađen u skladu sa arhitektonsko urbanističkim rješenjem, koje bi bilo ukomponovano u prostorno plansku dokumentaciju. Svaki drugi pristup neće omogućiti da se kompleks izgradi u cjelini, o čemu su AABiH i stručna konkursna komisija također upoznati prije raspisivanja konkursa.

Gradska uprava je u ranijim kontaktima, potencijalne investitore – kompaniju Rasiyat, upoznala sa pripremom arhitektonsko urbanističkog konkursa, te sa nagrađenim konkursnim radovima nakon provedenog konkursa. Kompanija Rasiyat je  angažovala kompaniju Valustrat, svjetski poznatu konzultantsku kompaniju koja pruža usluge savjetovanja, procjene i istraživanja, https://valustrat.com, za opsežno istraživanje tržišta, potreba i zahtjeva lokalne zajednice i regiona. Rezultati provedenog istraživanja tržišta, zajedno sa nagrađenim konkursnim radovima i konkursnom anketom, korišteni su kao podloga za pripremu prijedloga master plana koji je prezentovan od strane kompanije Rasiyat.

Prezentovani master plan jasno pokazuje da su potencijalni investitori razumjeli viziju Gradske uprave o konceptu rješenja poslovne zone. Prezentirano arhitektonsko urbanističko rješenje uključuje širok dijapazon različitih sadržaja, omogućava stvaranje nove vrijednosti za lokalnu zajednicu, kreira prijateljsko okruženje za cjelodnevni porodični boravak, za šoping, zabavu, rekreaciju ili odmor. Ovakav koncept je privlačan i zanimljiv za stanovnike šire regije, sa potencijalom da se poslovni kompleks – zona brendira, da bude poznata na području balkana, pa i šire, što je u konačnici interes i građana Zenice i Gradske uprave. Prezentirano rješenje ni u  kom slučaju nije osmišljeno, kako je to navedeno u reakciji AABiH, da bi „garantiralo samo dobit samom investitoru“, nego objedinjuje, na najbolji način, interese i potrebe građana, Gradske uprave i potencijalnih investitora. Iz prethodno navedenog, jasno je da se ovdje ne radi o rješenju koje, kako navodi AABiH „ima podršku vlasti“, već o rješenju koje je najkompletnije i koje će svakako proći sud i ocjenu javnosti.

Prezentirano rješenje kompanije Rasiyat su radile arhitekte, kolege članova AABiH, stoga bi bilo ispravno da AABiH reaguje koristeći argumente na stručnoj osnovi. Nije primjereno da stručna asocijacija koristi floskule o umiješanosti politike, bliskosti vlasti ili izbornoj godini kada analizira kvalitete ili manjkavosti projektnih rješenja koja su pripremili njihove kolege. Reference autora koji su pripremili prijedlog master plana za kompaniju Rasiyat, zainteresovani mogu pogledati na linku vxstudio.com/our-projects.

Ne stoji ni konstatacija AABiH da ponuđeno rješenje kompanije Rasiyat nema ništa zajedničko sa pobjedničkim rješenjem, sa zadatkom i svrhom konkursa. Upravo i u rješenju kompanije Rasiyat su predviđeni poslovni sadržaji, zabavno-sportsko-rekreativni i turistički sadržaji, a procentualna zastupljenost pojedinih sadržaja i namjena prostora je zasnovana na provedenim istraživanjima tržišta.

O ispunjenosti zadatih ciljeva odrediti će se struka i javnost kroz javno predstavljanje prijedloga rješenja i proceduru pripreme i usvajanja prostorno planske dokumentacije. Od učesnika konkursa se očekivalo da ponude realno i izvodivo rješenje koje će u maksimalnoj mogućoj mjeri biti zaista i realizovano. Građani i struka mogu ocijeniti koliko su u nagrađenim konkursnim rješenjima ponuđena realna i izvediva rješenja, te koja rješenja na najbolji način objedinjuju interese i potrebe građana, grada i tržišta, odnosno investitora.

Na kraju, nakon svega navedenog, „vrlo iskreno“ otvorena je dilema, da li je Asocijacija arhitekata u BiH učestvovala u konkursima koje je organizovala Gradska uprava zbog toga što joj je cilj promocija otvorenog i transparentnog izbora najkvalitetnijih ideja i rješenja putem konkursa, a što bi trebao da bude primarni cilj AABiH ili se ipak radi samo o finansijskom interesu članova Asocijacije arhitekata u BiH i učesnika konkursa?