Udruženje društava za osiguranje u FBiH: Ukidanje nezakonitih popusta i isplata u osiguranju

Tržište osiguranja u BiH odnosno Federaciji BiH nalazi se na prelomnoj tački početka puta u liberalizaciju obaveznog osiguranja od AO.

Svjesni odgovornosti prema građanima, njihovim osiguranicima i klijentima te potrebe da se interesi oštećenih i fondovi za isplatu šteta u potpunosti zaštite, vodeća društva za osiguranje u BiH su iskazala visok stepen suglasnosti u pogledu ukidanja prakse bilo kakvih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom.Vodeća osiguravajuća društva koja djeluju na području Federacije BiH potpisala su zajedničku izjavu u vezi sa primjenom Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju/prometu, sa ciljem da se osigura potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom te pratećim podzakonskim aktima, a naročito uvjeta i zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od automobilske odgovornosti koji su na snazi od 31.10.2020. godine.

Djelujući u okviru Udruženja/udruge društava za osiguranje u F BiH a i kroz vlastite aktivnosti, društva za osiguranje će nastaviti da kontinuirano ulažu napore u podizanje svijesti građana o potrebi za osiguranjem imovine pojedinaca te osiguranja osoba. Cilj industrije osiguranja je da se Bosna i Hercegovina odmakne sa evropskog dna po visini premijskog prihoda po glavi stanovnika koji je sa krajem 2019.godine iznosio svega 112 eura i da se u narednim godinama nađe u društvu država poput Hrvatske ili Slovenije gdje je prosječna premija osiguranja po stanovniku od tri do deset puta veća nego u BiH.

Potpisana izjava jedna je od aktivnosti koje sama osiguravajuća društva poduzimaju u cilju očuvanja kredibiliteta cijelog sektora te podizanja vrijednosti struke osiguranja kao temelja ekonomskog razvoja svakog društva. Društva za osiguranje i ovim putem pozivaju korisnike usluga osiguranja, osiguranike i sve građane da prijave nadležnoj Agenciji za nadzor osiguranja u F BiH svaku sumnju u kršenje odredbi zakonskih i podzakonskih akata.

U tom kontekstu, društva za osiguranje daju punu podršku regulatoru tržišta, Agenciji za nadzor osiguranja u F BiH, kako bi se postigli optimalni rezultati u primjeni odredbi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju i osiguravanja najveće moguće stabilnosti tržišta osiguranja i kroz taj segment, zaštite prava osiguranika.