Vlada FBiH: Uredba o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela Uredbu o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u Federaciji BiH.

Ovom uredbom uređuje se isplata novčanog iznosa penzije za juli 2021. godine korisnicima penzija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su rezidenti Bosne i Hercegovine, cilj uredbe, kategorije korisnika i izuzeci od isplate, visina iznosa, kao i vremenski okvir isplate.
Iznos na penziju se isplaćuje u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa COVID 19.

Ukupna sredstva za provođnje ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu.
Novčani iznos isplaćuje se samo korisnicima penzija koji su zatečeni u isplati na dan stupanja na snagu ove uredbe. Iznos od 120 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zajamčene penzije i zajamčenu penziju (478,91 KM), a iznos od 100 KM korisnicima penzija koji ostvaruju pravo preko visine zajamčene penzije. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.
Novčani iznos koji se isplaćuje prema ovoj uredbi smatra se penzijom, u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te je sastavni dio penzije za juli 2021. godine, a isplatit će se petog augusta 2021. godine.

U obrazloženju Uredbe je navedeno da se na sastanku predstavnika Saveza udruženja penzionera u FBiH, Vlade FBiH i Federalnog zavoda za PIO razgovaralo o iznalaženju rješenja kojim bi se penzionerima osigurao određeni vid pomoći. Obzirom da nisu ispunjeni zakonski uslovi za usklađivanje penzija, Vlada Federacije BiH je, uvažavajući realne finansijske mogućnosti Budžeta FBiH, u želji da pomogne penzionerima u prevazilaženju posljedica izazvanih pandemijom, a prije svega troškova zdravstvene zaštite, ponudila podršku u vidu jednokratne novčane podrške. Uredbe je donesena po Zaključku Vlade od 1.7.2021. godine, kojim je zaduženo resorno federalno ministarstvo da pripremi prijedlog podzakonskog akta. Za podršku penzionerima obezbijeđen je iznos od 42 miliona KM iz Budžeta FBiH za 2021. godinu.

 

Izvor: zenicainfo.ba