Nasilje: Privatni ili javni problem?

Nasilje u porodici, jedan je od gorućih problema i u našem društvu. Prema podacima nadležnih ustanova najčešći razlozi za nasilje u porodici navode se nezaposlenost, ovisnost o psihoaktivnim supstancama, alkoholu, kocki, ali i o društvenim mrežama.

„U periodu januar – august, na području ZDK evidentirano je 109 slučajeva nasilja u porodici. U istom periodu prošle godine evidentirano je 100 slučajeva“, objašnjava Aldina Alić, potparol MUP-a ZDK.

Na državnom nivou nema podataka o ukupnom broju žrtava nasilja u porodici, jer i kantoni i opštine, vlastite statistike još nisu objedinili.

„Najčešći počinioci nasilja u porodici su muževi, očevi i sinovi, a žrtve majke, djeca i stari roditelji“, govori Alić.

Prema statistici, nasilje najčešće prijavljuju same žrtve. Od 2009. godine u Centru za socijalni rad ustanovljen je referat za zaštitu od nasilja u porodici, četiri godine prije zakonskog regulisanja ove oblasti.

„Sa žrtvama se radi ovisno od potreba korisnika žrtve nasilja. Žrtva nasilja posredstvom Centra smješta se u Sigurnu kuću, ako je potrebno, a ako nije, sa žrtvom se radi savjetodavno, a uz to u zavisnosti od potreba upućuje ih se u druge stručne ustanove, kako bi ostvarili materijalne oblike socijalne zaštite i drugih prava iz oblasti socijalne i porodične zaštite“, izjavila je Indira Hačimić-Hasanica iz JU Centra za socijalni rad Zenica.

Nažalost, samo rad sa žrtvom nasilja nije dovoljan da bi se stanje poboljšalo. Zbog toga je neophodno u cijeli proces uključiti i počinioce.

„U zavisnosti od potrebe žrtve nasilja, razgovara se i sa nasilnikom jer često žrtve nasilja žele da očuvaju bračnu zajednicu, da očuvaju porodicu. Nasilnicima se pomaže da se uključe u proces resocijalizacije na način da se motivišu i prihvate liječenje u nekoj od nadležnih institucija“, objašnjava Hačimić-Hasanica.

Prema statistici nasilje najčešće prijavljuju žrtve, a prijavljuju ga i građani kada ga uoče, vrlo često anonimno, putem telefona ili E maila. Uprava policije MUP-a ZDK sprovela je i realizovala nekoliko projekata na temu borbe protiv nasilja u porodici, s ciljem podizanja svijesti građana o ovom problemu.

 

Izvor: zenicainfo.ba