Koliko je novca do sada potrošeno na izgradnju Koridora 5C?

JP Autoceste FBiH je do sada za cca 113 kilometara autoceste uložilo iznos od 2,59 milijarde KM. Kako je rečeno za N1, ulaganja za eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje Koridora Vc do danas iznose 258.019.087 KM.

Troškovi su porasli nakon što su porasle cijene sirovina i rada tokom posljendjih godina.

Tako su cijene dionica koje su se gradile do 2010. godine iznosile 3,46 miliona eura po kilometru, dok od 2015. godine one iznose 13,5 miliona eura.

“Navedena kapitalna ulaganja obuhvataju izdatke za građenje, usluge nadzora nad građenjem, izdatke za projektnu dokumentaciju, troškove kamata u vremenskom periodu kada su se isti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima do stavljanja izgrađenih poddionica/dionica u upotrebu mogli kapitalizirati, te ostali zavisni troškovi”, kazali su iz JP Autoceste FBiH za N1.

Ukupna ulaganja

Do sada je izgrađeno 113 kilometra autoceste na Koridoru Vc kroz FBiH i to dionice: Svilaj – Odžak, Zenica sjever – Zenica jug, Zenica jug – Tarčin i Međugorje – Bijača. Najvažniji elementi koji utiču na ukupnu cijenu izgradnje pojedinih dionica su, ističu, geološki i morfološki uslovi terena kuda prolazi trasa.

“Od toga zavise projektna rješenja, broj dužina objekata (mostovi, vijadukti i tuneli), te dužina i složenost potpornih konstrukcija na obezbjeđenju stabilnosti trupa autoceste”, kazali su nam.

Prosječna cijena po kilometru

Prosječna cijena po kilometru za objekte na autocesti A1:

– Tuneli: između 20 i 35 miliona eura po kilometru (radi se o dvocijevnim tunelima, ugovori za izgradnju uključuju iskop, betoniranje i opremanje tunela);

– Mostovi/vijadukti: između 15 i 30 miliona eura (zavisno od dužine, visine stubova, načinu temeljenja i složenosti rasponske konstrukcije);

– Trasa: između 5 i 15 miliona eura po kilometru (zavisno od iskopa i nasipa na trupu i specijalnog obima i složenosti potpornih konstrukcija koje služe za obezbjeđenja stabilnosti
trupa).

“Tako naprimjer izgradnja dionice Svilaj – Odžak je koštala 6,5 miliona eura po kilometru. Ova dionica je duga 10,4 kilometra i gradila se u ravnici gdje osim nekoliko potputnjaka i natputnjaka, te odmorišta, naplatnog mjesta i dvije petlje nije bilo zahtjevnih objekata na trasi. Dok s druge strane dionica Klopče – Donja Gračanica koja se gradila u izuzetno složenoj geološko-morfološkoj strukturi terena i koja se sastoji 60% od objekata (pet vijadukta I dva tunela) a ostatak trase se nalazi dijelom u zasjeku a dijelom u nasipu izgradnja je koštala 25 miliona eura po kilometru”, kazali su.

Rast cijena sirovina i rada doveo do povećanja troškova

Došlo je do znatnog rasta cijena sirovina i cijene rada od prije 20 godina kada je počela izgradnja autoceste na Koridoru Vc.

“Dionice koje su se gradile u period od 2001. do 2010. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 3,46 miliona eura. Dionice koje su se gradile u period od 2010. do 2015. godine prosječna cijena po kilometru je iznosila 9,7 miliona eura. Dionice koje se su izgrađene ili se još uvijek grade u period od 2015. do 2021. godine prosječna cijena izgradnje je 13,5 miliona eura po kilometru”, zaključili su iz JP Autoceste FBiH za N1.

Jeftinija gradnja u RS

Građane FBiH u prosjeku je, za oko 50, više koštala gradnja kilometra autoputa nego građane RS. U Republici Srpskoj, kilometar autoputa koštao je u prosjeku jeftinije za 2,7 miliona eura. Skoro pet miliona KM. Republika Srpska trenutno ima 106 kilometara autoputa i to 34 kilometra autoputa E 661 Gradiška – Banja Luka i 72 kilometra autoputa “9. januar” Banja Luka – Doboj.

“U izgradnju prvih 106 kilometara buduće mreže autoputeva u Srpskoj, uloženo je oko 1,1 milijardu maraka. Cijena po izgrađenom kilometru, sa pratećom infrastrukturom, iznosi oko 5,16 miliona eura”, kazali su Autoputeva RS.

Slovenci imaju precizne podatke

Mnogo preciznije podatke o gradnji puteva imaju Slovenci. Gradnja autoputa kroz ovu zemlju koštala ih je od 2,69 do 27,7 miliona eura po kilometru. U prosjeku 10,99 miliona.

“Troškovi izgradnje dionica autoputa zavise od morfologije i geologije zemljišta, vodenih tokova, naseljenosti, pitanja bezbjednosti, te mjera zaštite životne sredine. Prosječna cijena od 10,99 miliona eura je statistički podatak, a ne ozbiljno poređenje stvarne cijene autoputa”, kazali su iz DARS-a.

Tako su Slovenci plaćali kilometar autoputa skoro duplo više od Republike Srpske, te za trećinu više od FBiH.

“Kada gledate opštu sliku, kakva je BiH za gradnju Autoputeva, dosta je naporna, i nije jednostavno. Ne mogu se te cijene tek tako upoređivati. Topografski uslovi, geografski, hidrogeološki, geomehanički, pa i seizmološki, to su prirodni uslovi”, kazao je Munir Jahić, profesor na Građevinskom Fakultetu.

Postoje i oni drugi, cijena građevinskog je iz godine u godinu rasla, različite su i cijene zemljišta koje oduzima, a raspon se kreće oe nekoliko hiljada kroz napuštene predjele, do više stotina hiljada kroz urbane centre.