Seminar primjena MSFI za mala i srednja preduzeća

Na Sveučilištu/Univerzitetu  “Vitez” Travnik u  srijedu, 26. 02. 2020.godine bit će održan seminar u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH. Tema seminara: PRIMJENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, MSFI 9 – POTRAŽIVANJE OD KUPACA, AKTUELNOSTI U OBLASTI CARINA I PDV-A.

Cilj edukacije: polaznicima seminara prezentirati i obrazložiti primjenu standarda za mala i srednja preduzeća, koji su jednostavniji i prihvatljiviji u odnosu na MRS/MSFI za velike privredne subjekte u BiH. Predmet rasprave na seminaru bit će i MSFI 9 – finansijski instrumenti, način vrednovanja potraživanja od kupaca. Na seminaru će se također govoriti o najavljenim promjenama carinske politike u BiH i aktuelnostima u oblasti PDV-a.

Početak seminara u 10:00 sati (prijem knjižica i podjela materijala od 9:00 sati).

Seminar nosi 7  bodova kontrinuirane  profesionalne edukacije.

PROGRAM SEMINARA

 

I . MSFI za MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, doc.dr.sc. Mirsada Murtić, ovlašteni revizor

–   Preći ili ne na primjenu MSFI za MSP?

–   Jednostavnost u primjeni

–   Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP

–   Razlike između MSFI za MSP I „velikih“ MRS/MSFI

–   Ko može primjenjivati MSFI za MSP

–   Metodologija prelaska sa „velikih“ standarda na MSFI za MSP

–   Prikaz primjene MSFI za MSP

–   Kakav je porezni efekat prelaska na MSFI za MSP

–   Imamo li obavezu evidentiranja u zabilješkama informacije o prelasku

–   Da li se računovodstvene politike mijenjaju

–   Koji kontni plan i obrasci trebaju da se koriste prilikom primjene MSFI za MSP

–   Praktični primjer računovodstvenog evidentiranja određenih poslovnih promjena

—    Evidentiranje stalnih sredstava

—    Evidentiranje zaliha

—    Evidentiranje najmova

—    Evidentiranje prihoda

—    I druge promjene u skladu sa MSFI za MSP

 

II.PRIMJENA MSFI 9 – POTRAŽIVANJE OD KUPACA, prof.dr.sc. Jozo Piljić, UIO

–   Uvod u zahtjeve standarda

–   Obavezna primjena za sva pravna lica

–   Osnove Klasifikacije i mjerenja

–   Način vrednovanja potraživanja od kupaca

–   Prikazivanje gubitaka od potraživanja prema kupcima

–   Procjena gubitaka od potraživanje prema kupcima

–   Primjer pojednostavljenog pristupa procjeni potraživanja

–   Primjeri i diskusije iz prakse……

 

III.AKTUELNOSTI U OBLASTI CARINA I PDV-a., Dr.sc. Saudin Terzić, UIO, šef Carinske ispostave Travnik

–   Upoznavanje sa korelacijskim tabelama novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

–   Priprema računovođe za PDV kontrolu: POSTUPAK KONTROLE:

—    Vršenje kontrole,

—    izrada zapisnika i izvještavanje,

—    Procedura nakon uručenja zapisnika, uključujući I razrez poreske obaveze

–   Primjeri i diskusije iz prakse…

 

Prijava na seminar se može izvršiti putem prijavnog obrasca kojeg je popunjenog potrebno dostaviti na e-mail adresu: [email protected]   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu za osnovu koje se vrši plaćanje. Prijaviti se možete i putem online prijavnog obrazca klikom OVDJE

 

Prijavni obrazac možete preuzeti na liku:https://unvi.edu.ba/o-nama/djelatnost-instituta/kontinuirana-profesionalna-edukacija-kpe/

 

Mjesto; Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Školska br.23, Travnik

 

Naknada: 80,00 KM, za učesnike na ranijim seminarima popust 10%

 

Treći učesnik iz iste kompanije GRATIS

 

Kontakt: edukacije.unvi©gmail.com ili 061/807-650, 061/937-681

 

Izvor: travnik-grad.info